Akadályok a templomnak és Jeruzsálem kőfalainak építésében a zsidók ellen emelt vádak miatt

1. Mikor pedig meghallák Júda és Benjámin ellenségei, hogy akik a fogságból visszatértek, templomot építenek az Úrnak, Izrael Istenének:
2. Menének Zorobábelhez és a családfőkhöz, s mondának nekik: Hadd építsünk együtt veletek, mert miképpen ti, úgy mi is a ti Isteneteket keressük, s neki áldozunk Esárhaddon, Asszíria királyának idejétől fogva, aki ide hozott fel minket!
3. És monda nekik Zorobábel és Jésua és Izrael családjainak többi fői: Nem veletek együtt kell nekünk házat építeni a mi Istenünknek, hanem mi magunk fogunk építeni az Úrnak, Izrael Istenének, amiképpen megparancsolta nekünk a király, Círusz, Perzsia királya.
4. És igyekezék e tartomány népe megkötni Júda népének kezeit és elrémíteni azt az építéstől.
5. És felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék szándékát Círusznak, Perzsia királyának egész idejében, Dárius perzsa király uralkodásáig.
6. És Ahasvérus uralkodásakor, uralkodásának kezdetén, vádlást írának Júda és Jeruzsálem lakói ellen.
7. Artaxerxész napjaiban pedig Bislám, Mithredáthes és Tábeél s ennek többi társai írtak vala Artaxerxészhez, a perzsiai királyhoz, s e levelet arám betűkkel írták, mely azután arám nyelvre fordíttatott át.
8. Rehum, a helytartó és Simsai, a kancellár írának egy levelet Jeruzsálem ellen Artaxerxész királyhoz ekképpen.
9. [Írának pedig] ekkor Rehum, a helytartó és Simsai, a kancellár és ezeknek többi társaik: a dineusok, afársatakeusok, tarpeleusok, afárseusok, arkeveusok, babilóniabeliek, susánkeusok, dehaveusok és a hélameusok,
10. És a többi népek, akiket a nagy és dicsőséges Asznapár vitt el és tett lakosokká Szamaria városában és a többi városokban, melyek a folyóvízen túl vannak és a többi.
11. Ez mása a levélnek, melyet hozzá, Artaxerxész királyhoz küldének: „A te szolgáid, a folyóvízen túl lévő férfiak, és a többi.
12. Tudtára legyen a királynak, hogy a zsidók, akik feljöttek tőled, megérkezének hozzánk Jeruzsálembe, a visszavonó és gonosz várost építik, a kőfalakat készítik, s a fundamentumokat javítgatják.
13. Most tudtára legyen a királynak, hogy ha ez a város megépíttetik, s a kőfalak elkészülnek, adót, rovást és úti vámot nem fognak fizetni, s a királyok jövedelmét megkárosítják.
14. Most, mivel a palota savával sózunk, s éppen ezért a király kárát nem illik elnéznünk, ez okért küldjük e levelet és tudatjuk a királlyal,
15. Hogy nézzen utána valaki atyáid történeteinek könyvében, és meg fogod találni a történetek könyvében, és megtudod, hogy e város visszavonó és királyokat és tartományokat megkárosító város volt, s hogy eleitől fogva lázadások történtek abban, ezért pusztíttatott is el e város.
16. Tudatjuk mi a királlyal, hogy ha ez a város megépülend és a kőfalak elkészülnek: ennek miatta birtokod a folyóvízen túl nem lészen.”
17. A király választ küldött Rehumnak, a helytartónak és Simsainak, a kancellárnak és többi társaiknak, akik Szamariában laknak vala, és minden folyóvízen túl lakozóknak: „Békesség és a többi.
18. A levél, melyet hozzánk küldtetek, világosan felolvastatott előttem,
19. És megparancsolám, hogy nézzenek utána, és úgy találák, hogy ez a város eleitől fogva királyok ellen támadó volt, és hogy pártütés és lázadás történt vala benne,
20. És hogy hatalmas királyok voltak Jeruzsálemben és uralkodtak minden a folyóvízen túl lakókon, és adó, rovás és úti vám fizettetett nekik.
21. Most azért parancsoljátok meg, hogy akadályozzák meg a férfiakat, s e város ne építtessék addig, míg tőlem parancsolat nem jövend,
22. És meglássátok, hogy ebben valami mulasztást el ne kövessetek, hogy ne növekedjék a veszedelem a királyok megkárosítására!”
23. Mihelyt Artaxerxész király levelének mása felolvastaték Rehum és Simsai, a kancellár és társaik előtt, menének nagy hamarsággal Jeruzsálembe a zsidókhoz, és megakadályozák őket erővel és hatalommal.
24. Akkor megszűnék az Úr házának építése, mely Jeruzsálemben van, és szünetelt Dárius, Perzsia királya uralkodásának második esztendejéig.