Krisztus által Isten fiai vagyunk, tehát a törvénytől szabadok

1. Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek,
2. Hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyjától rendelt ideig.
3. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak valánk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként;
4. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,
5. Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.
6. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!
7. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.
8. Ámde akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem istenek;
9. Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtlen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok?
10. Megtartjátok a napokat, és hónapokat, és időket, meg az esztendőket.
11. Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek.
12. Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyanná lettem, mint ti; atyámfiai, kérlek titeket, semmivel sem bántottatok meg engem.
13. Tudjátok pedig, hogy testem erőtlensége miatt hirdettem nektek az evangéliumot először.
14. És megkísértetvén testemben, nem vetettetek meg, sem nem utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust.
15. Hová lőn tehát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek nektek, hogy ti, ha lehetséges volt volna, szemeiteket kivájván nekem adtátok volna.
16. Tehát ellenségetek lettem-e, megmondván nektek az igazat?
17. Nem szépen buzgólkodnak érettetek, sőt, minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettük buzgólkodjatok.
18. Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor, és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok.
19. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus!
20. Szeretnék pedig most köztetek jelen lenni és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek.

Sára és Hágár az újtestamentumi és ótestamentumi egyház képe

21. Mondjátok meg nekem, kik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok-e a törvényt?
22. Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt: egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól.
23. De a szolgálótól való test szerint született, a szabadostól való pedig az ígéret által.
24. Ezek mást példáznak: mert azok [az asszonyok] a két szövetség, az egyik a Sínai-hegyről való, szolgaságra szülő, ez Hágár,
25. Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál.
26. De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja,
27. Mert meg van írva: Ujjongj, te meddő, ki nem szülsz, vigadozzál és kiálts, ki nem vajúdol, mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek férje vagyon!
28. Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk.
29. De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is.
30. De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával.
31. Annak okáért, atyámfiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadoséi.