A nemzetek eredete

1. Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.
2. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
3. Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.
4. Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.
5. Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.
6. Khámnak pedig fiai: Khús, Micráim, Pút és Kánaán.
7. Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.
8. Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
9. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.
10. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földjén.
11. E földről ment aztán Asszíriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát és Kaláht.
12. És Reszent Ninive között és Kaláh között: ez az a nagy város.
13. Micráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
14. Pathruszimot és Kaszlukhimot, ahonnan a filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
15. Kánaán pedig nemzé Cídont, az ő elsőszülöttét és Khétet,
16. Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust,
17. Kivveust, Harkeust és Szineust,
18. Arvadeust, Cemareust, Hamateust. És azután elszéledének a kananeusok nemzetségei.
19. Vala pedig a kananeusok határa Cídonból Gérár felé menve Gázáig; Szodoma, Gomora, Ádmáh és Ceboim felé menve Lésáig.
20. Ezek a Khám fiai családjuk, nyelvük, földjük s nemzetségük szerint.
21. Sémnek is lettek gyermekei, aki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.
22. Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.
23. Arámnak fiai pedig: Úc, Húl, Gether és Más.
24. Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.
25. Hébernek is lett két fia: az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán.
26. Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Hacarmávethet és Jerákhot,
27. Hadórámot, Úzált és Diklát,
28. Obált, Abimáélt és Sébát,
29. Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.
30. És vala ezeknek lakása Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.
31. Ezek a Sém fiai családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint.
32. Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön az özönvíz után.