Ábrám Ábrahámnak neveztetik

1. Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda neki: Én a Mindenható Isten vagyok, járj énelőttem, és légy tökéletes!
2. És megkötöm az én szövetségemet énközöttem és teközötted: és felette igen megsokasítlak téged.
3. És arcára borula Ábrám; az Isten pedig szóla őneki, mondván:
4. Ami engem illet, ímhol az én szövetségem teveled, hogy népek sokaságának atyjává leszel.
5. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.
6. És felette igen megsokasítalak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.
7. És megállapítom az én szövetségemet énközöttem és teközötted, és teutánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek teneked Istened, és a te magodnak teutánad.
8. És adom teneked és a te magodnak teutánad a te bujdosásod földjét, Kánaánnak egész földjét, örök birtokul; és Istenük leszek nekik.

A körűlmetélkedési szövetség

9. Annak felette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod teutánad az ő nemzedékei szerint!
10. Ez [pedig] az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok énközöttem és tiközöttetek, és a teutánad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok.
11. És metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az énközöttem és tiközöttetek való szövetségnek jele.
12. Nyolcnapos korában körülmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél; akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, aki nem a te magodból való.
13. Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett; és örökkévaló szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken.
14. A körülmetéletlen férfi pedig, aki körül nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közül, [mert] felbontotta az én szövetségemet.

Szárai Sárának neveztetik

15. És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve!
16. És megáldom őt, és fiat is adok őtőle neked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak őtőle.
17. Ekkor arcára borula Ábrahám, és nevete, és gondolá az ő szívében: Vajon százesztendős embernek lesz-e gyermeke? Avagy Sára kilencvenesztendős lévén, szülhet-e?
18. És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne teelőtted!

Izsákot igéri Isten

19. Az Isten pedig monda: Kétség nélkül a te feleséged, Sára szül neked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ővele örökkévaló szövetségül az ő magvának őutána.
20. Ismáel felől is meghallgattalak: Íme, megáldom őt, és megszaporítom őt, és megsokasítom őt felette nagyon; tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt.
21. Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit neked szül Sára ez idő korban a következő esztendőben.
22. És elvégezé vele való beszédét, és felméne az Isten Ábrahámtól.

Körűlmetélkedés

23. Vevé azért Ábrahám Ismáelt, az ő fiát, és háza minden szülöttjét, és mind a pénzén vetteket, minden férfiat Ábrahám háza népe közül, és körülmetélé férfitestüknek bőrét ugyanazon napon, amikor szólott vala vele az Isten.
24. Ábrahám pedig kilencvenkilenc esztendős vala, mikor körülmetélé az ő férfitestének bőrét.
25. Ismáel pedig, az ő fia, tizenhárom esztendős vala, mikor körülmetélék az ő férfitestének bőrét.
26. Ugyanazon napon metéltetett körül Ábrahám és Ismáel, az ő fia.
27. És házának minden férfi tagja, háza szülöttjei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körülmetéltetének.