Az Úr látogatása Ábrahámnál

1. Megjelenék pedig őneki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában a hő napon.
2. És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy íme, három férfiú áll őelőtte. És látván, eléjük siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát.
3. És monda: Jó Uram, ha kedves vagyok teelőtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat!
4. Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt!
5. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsétek meg a ti szíveteket, azután menjetek tovább, mert azért tértetek be a ti szolgátokhoz. És mondának: Cselekedjél, amint szólál!
6. És besiete Ábrahám a sátorba Sárához, és monda: Siess, gyúrj meg három mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát!
7. A baromhoz is elfuta Ábrahám, és hoza egy gyenge kövér borjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni.
8. És vőn vajat, és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjük tevé; és ő mellettük áll vala a fa alatt, azok pedig evének.

Izsák újra megigértetik

9. És mondának neki: Hol van Sára, a te feleséged? Ő pedig felele: Ímhol van a sátorban.
10. És monda: Esztendőre ilyenkor bizonnyal megtérek hozzád, és íme, akkor a te feleségednek, Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak háta megett vala.
11. Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának; megszűnt vala Sáránál az asszonyi természet.
12. Nevete azért Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-e gyönyörűségem? Meg az én uram is öreg!
13. És monda az Úr Ábrahámnak: Miért nevetett Sára, ezt mondván: Vajon csakugyan szülhetek-e, holott én megvénhedtem?
14. Avagy az Úrnak lehetetlen-e valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.
15. Sára pedig megtagadá, mondván: Nem nevettem én; mivelhogy fél vala. De monda az [Úr]: Nem úgy van, mert bizony nevettél!

Az Úr megjelenti Sodoma vesztét

16. Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Szodoma felé tartanak vala. Ábrahám is velük méne, hogy elkísérje őket.
17. És monda az Úr: Eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok?
18. Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
19. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő háza népének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.
20. Monda azután az Úr: Mivelhogy Szodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnük felettébb megnehezedett,
21. Alámegyek azért és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e, vagy nem; tudni akarom.

Ábrahám közbenjárása

22. És elfordulának onnan a férfiak, és menének Szodomába; Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.
23. És hozzá járula Ábrahám, és monda: Avagy elveszted-e az igazat is a gonosszal egybe?
24. Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezel-e a helynek az ötven igazért, akik abban vannak?
25. Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz; távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot?
26. És monda az Úr: Ha találok Szodomában a városon belül ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért.
27. És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok.
28. Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-e az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt.
29. És ismét szóla hozzá, és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda ő: Nem teszem meg a negyvenért.
30. Mégis monda: Kérlek, ne haragudjék meg az én Uram, ha szólok! Hátha találtatnak ott harmincan? És ő felele: Nem teszem meg, ha találok ott harmincat.
31. És ő monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak. Hátha találtatnak ott húszan? Felele: Nem vesztem el a húszért.
32. És monda: Ne haragudjék, kérlek, az én Uram, ha szólok még ez egyszer. Hátha találtatnak ott tízen? És ő monda: Nem vesztem el a tízért.
33. És elméne az Úr, minekutána elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére.