A szombat

1. És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.
2. Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala.
3. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.

A paradicsom kertjében

4. Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,
5. Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten [még] nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet művelje;
6. Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
7. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt vala az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké.
8. És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.
9. És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest, és eledelre jót, az élet fáját is a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.
10. Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazik, és négy főágra szakad vala.
11. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havilah egész földjét, ahol az arany [terem].
12. És annak a földnek aranya igen jó; ott van a bdelliom és az ónixkő.
13. A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, amely megkerüli az egész Khús földjét.
14. És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, amely Asszíria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz.
15. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt.

A tiltott fa

16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél;
17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.

Az asszony teremtetése; a házasság

18. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt.
19. És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
20. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítőtársat nem talált vala.
21. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét.
22. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből, asszonnyá, és vivé az emberhez.
23. És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test; ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
24. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.
25. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyellik vala.