Abimélek elviteti Sárát

1. És elköltözék onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedék Kádes és Súr között, és tartózkodék Gérárban.
2. És monda Ábrahám Sáráról, az ő feleségéről: Én húgom ő. Elkülde azért Abimélek, Gérárnak királya, és elviteté Sárát.
3. De Isten Abimélekhez jöve éjjeli álomban, és monda neki: Íme, meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férjnél van.
4. Abimélek pedig nem illette vala őt, és monda: Uram, az ártatlan népet is megölöd-e?
5. Avagy nem ő mondotta-e nekem: én húgom ő; s ez is azt mondotta: én bátyám ő. Szívem ártatlanságában és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt.
6. És monda az Isten neki álomban: Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában művelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt.
7. Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert próféta ő, és imádkozik teéretted, és élsz; hogyha pedig vissza nem adod, tudd meg, hogy halállal halsz meg te és minden hozzád tartozó.
8. Felkele azért Abimélek reggel, és előhívatá minden szolgáját, s fülük hallatára mindezeket elbeszélé, és az emberek igen megfélemlének.
9. És hívatá Abimélek Ábrahámot, és monda neki: Mit cselekedtél mivelünk? És mit vétettem teellened, hogy énreám és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? Amiket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem.
10. És monda Abimélek Ábrahámnak: Mit láttál, hogy ezt a dolgot cselekedted?
11. Felele Ábrahám: Bizony azt gondoltam, nincsen istenfélelem e helyen, és megölnek engem az én feleségemért.
12. De valósággal húgom is, az én atyámnak leánya ő, csakhogy nem az én anyámnak leánya; és így lőn feleségemmé.
13. És lőn, hogy amikor kibujdostata engem az Isten az én atyámnak házából, azt mondám neki: Ilyen kegyességet cselekedjél énvelem, mindenütt, valahová megyünk, azt mondjad énfelőlem: én bátyám ez.

Sára visszaadatik ajándékokkal egyben

14. Akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és visszaadá neki Sárát is, az ő feleségét.
15. És monda Abimélek: Íme, előtted van az én országom, ahol teneked jónak tetszik, ott lakjál.
16. Sárának pedig monda: Íme, ezer ezüstpénzt adtam a te bátyádnak, íme, az neked a szemek befedezője mindazok előtt, akik veled vannak; és így mindenképpen igazolva vagy.
17. Könyörge azért Ábrahám az Istennek, és meggyógyítá Isten Abiméleket, és az ő feleségét, és az ő szolgálóit, és szülének.
18. Mert az Úr erősen bezárta vala az Abimélek háza népének méhét Sáráért, az Ábrahám feleségéért.