Sára halála és temetése

1. Vala pedig Sárának élete százhuszonhét esztendő. [Ezek] Sára életének esztendei.
2. És meghala Sára Kirját-Arbában, azaz Hebronban, a Kánaán földjén, és be-méne Ábrahám, hogy gyászolja Sárát, és sirassa őt.
3. Felkele azután Ábrahám az ő halottja elől, és szóla a Khéth fiainak, mondván:
4. Idegen és jövevény vagyok közöttetek. Adjatok nekem temetésre való örökséget tinálatok, hadd temessem el az én halottamat énelőlem!
5. Felelének pedig a Khéth fiai Ábrahámnak, mondván őneki:
6. Hallgass meg minket, uram! Istentől való fejedelem vagy te miközöttünk, a mi temetőhelyeink közül, amely legtisztességesebb, abba temesd el a te halottadat, közülünk senki sem tiltja meg tőled az ő temetőhelyét, hogy eltemethesd a te halottadat.
7. És felkele Ábrahám, és meghajtá magát a földnek népe előtt, a Khéth fiai előtt.
8. És szóla ővelük, mondván: Ha azt akarjátok, hogy eltemessem az én halottamat énelőlem, hallgassatok meg engemet, és esedezzetek énérettem Efron előtt, Cohár fia előtt,
9. Hogy adja nekem Makpelá barlangját, mely az övé, mely az ő mezejének szélében van, igaz árán adja nekem azt, tiköztetek temetésre való örökségül.
10. Efron pedig ül vala a Khéth fiai között. Felele azért Efron, a kitteus, Ábrahámnak, a Khéth fiainak és mindazoknak hallatára, akik bemennek vala az ő városának kapuján, mondván:
11. Nem úgy, uram, hallgass meg engem! Azt a mezőt neked adom, s a barlangot, mely abban van, azt is neked adom, népem fiainak szeme láttára adom azt neked, temesd el halottadat!
12. És meghajtá magát Ábrahám a földnek népe előtt.
13. És szóla Efronhoz a föld népének hallatára, mondván: Ha mégis meghallgatnál engem! Megadom a mezőnek árát, fogadd el tőlem; [azután] eltemetem ott az én halottamat.
14. És felele Efron Ábrahámnak, mondván neki:
15. Uram, hallgass meg engemet! Négyszáz ezüstsiklusos föld, micsoda az énköztem és teközötted? Csak temesd el a te halottadat!
16. Engede azért Ábrahám Efronnak, és odamérte Ábrahám Efronnak az ezüstöt, amelyet mondott vala a Khéth fiainak hallatára; kalmároknál kelendő négyszáz ezüstsiklust.
17. Így lett Efronnak Makpelában levő mezeje, mely Mamré átellenében van, a mező a benne levő barlanggal, és minden a mezőben levő fa az egész határban körös-körül
18. Ábrahámnak birtoka a Khéth fiainak, mindazoknak szeme előtt, akik az ő városának kapuján bemennek vala.
19. Azután eltemeté Ábrahám az ő feleségét, Sárát a Makpelá mezejének barlangjába Mamréval szemben. Ez Hebron a Kánaán földjén.
20. Így erősítteték meg a mező és a benne lévő barlang Ábrahámnak temetésre való örökségül a Khéth fiaitól.