Izsák Gérárba megy. Megáldatik

1. Lőn pedig éhség az országban, amaz első éhség után, mely Ábrahám idejében vala. Elméne azért Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához Gérárba.
2. Mert megjelent vala neki az Úr, és ezt mondotta vala: Ne menj alá Egyiptomba! Lakjál azon a földön, melyet mondándok teneked!
3. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak téged; mert teneked és a te magodnak adom mindezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, mellyel megesküdtem Ábrahámnak, a te atyádnak.
4. És megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei;
5. Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.

Rebeka és Abimélek

6. Lakozék azért Izsák Gérárban.
7. És mikor annak a helynek lakosai az ő felesége felől kérdezősködének, azt mondja vala: én húgom ő. Mert fél vala azt mondani: én feleségem, [gondolván]: nehogy megöljenek engem e helynek lakosai Rebekáért, mivelhogy szép ábrázatú ő.
8. És lőn idő múltával, hogy Abimélek, a filiszteusok királya kitekintvén az ablakon, látá Izsákot enyelegni Rebekával, az ő feleségével.
9. Kiálta azért Abimélek Izsáknak, és monda: Íme, bizony feleséged ő! Hogyan mondhattad [tehát] húgom ő?! És monda neki Izsák: Mert azt gondolám, netalán még meg kell halnom miatta.
10. És monda Abimélek: Miért művelted ezt mivelünk? Kevésbe múlt, hogy feleségeddel nem hált valaki a nép közül, és bűnt hoztál volna mireánk.
11. Parancsola azért Abimélek mind az egész népnek, ezt mondván: Aki ezt az embert vagy ennek feleségét illeti, bizonnyal meg kell halnia.

Izsák gazdagsága és küzdelmei

12. És vete Izsák azon a földön, és lett neki abban az esztendőben százannyija, mert megáldá őt az Úr.
13. És gyarapodék az a férfiú, és elébb-elébb megy vala a gyarapodásban, mígnem igen naggyá lőn.
14. És vala neki apró és öreg barma és sok cselédje, s irigykedének ezért reá a filiszteusok.
15. És mindazokat a kutakat, melyeket az ő atyjának szolgái Ábrahámnak, az ő atyjának idejében ástak vala, behányák a filiszteusok, és betölték azokat földdel.
16. És monda Abimélek Izsáknak: Menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál!
17. Elméne azért onnan Izsák, és Gérár völgyében voná fel sátrait, és ott lakék.
18. És ismét megásá Izsák a kutakat, amelyeket ástak vala az ő atyjának, Ábrahámnak idejében, de amelyeket Ábrahám holta után behánytak vala a filiszteusok, és azokkal a nevekkel nevezé azokat, amely neveket adott vala azoknak az ő atyja.
19. Izsák szolgái pedig ásnak vala a völgyben, és élő víznek forrására akadának ott.
20. Gérár pásztorai pedig versengének Izsák pásztoraival, mondván: Miénk a víz. Ezért nevezé a kútnak nevét Észeknek, mivelhogy civakodtak vala ővele.
21. Más kutat is ásának, s azon is versengének, azért annak nevét Szitnának nevezé.
22. És továbbvonula onnan, és ása más kutat, amely miatt nem versengének; azért nevezé nevét Rehobóthnak, és monda: Immár tágas helyet szerzett az Úr minekünk, és szaporodhatunk a földön.
23. Felméne pedig onnan Beérsebába.
24. És megjelenék neki az Úr azon éjszaka, és monda: Én vagyok Ábrahámnak, a te atyádnak Istene. Ne félj, mert teveled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért!
25. Oltárt építe azért ott, és segítségül hívá az Úrnak nevét, s felvoná ott az ő sátorát; Izsák szolgái pedig kutat ásának ottan.
26. Abimélek pedig elméne őhozzá Gérárból és Akhuzzáth, az ő barátja, meg Pikhól, az ő hadvezére.
27. És monda nekik Izsák: Miért jöttetek énhozzám, holott gyűlöltök engem, s elűztetek magatok közül?
28. Ők pedig mondák: Látván láttuk, hogy az Úr van teveled, és mondánk: legyen esküvés miközöttünk, köztünk és teközötted; és kössünk frigyet teveled,
29. Hogy minket gonosszal nem illetsz, valamint mi sem bántottunk téged, és amint csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól. Te már az Úr áldott embere vagy.
30. Akkor vendégséget szerze nekik, és evének és ivának.
31. Reggel pedig felkelvén, egymásnak megesküvének, és elbocsátá őket Izsák, és elmenének őtőle békességgel.
32. Ugyanaznap eljövének az Izsák szolgái, és hírt hozának neki a kút felől, melyet ástak vala; és mondának neki: Találtunk vizet.
33. S elnevezé azt Sibáhnak: Azokáért annak a városnak neve Beérseba mind e mai napig.

Ézsaú első házassága

34. És mikor Ézsaú negyvenesztendős vala, feleségül vevé Jehudithot, a kitteus Beéri leányát, és Boszmátot a kitteus Elon leányát.
35. És ők valának Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége.