Jákób angyalokkal találkozik

1. Jákób továbbméne az ő útján, és szembejövének vele az Isten angyalai.
2. És monda Jákób, mikor azokat látja vala: Isten tábora ez; és nevezé annak a helynek nevét Mahanáimnak.

Jákób fél Ézsaútól

3. Azután külde Jákób követeket maga előtt Ézsaúhoz, az ő bátyjához, Széir földjébe, Edóm mezőségébe,
4. És parancsola azoknak, mondván: Így szóljatok az én uramnak, Ézsaúnak: Ezt mondja a te szolgád, Jákób: Lábánnál tartózkodtam és időztem mind ekkorig.
5. Vannak pedig nekem ökreim és szamaraim, juhaim, szolgáim és szolgálóim, azért híradásul követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találjak szemeid előtt.
6. És megtérének Jákóbhoz a követek, mondván: Elmentünk vala a te atyádfiához, Ézsaúhoz, és már jön is elődbe, és négyszáz férfi van vele.
7. Igen megijede Jákób, és féltében a népet, mely vele vala, a juhokat, a barmokat és a tevéket két seregre osztá.
8. És monda: Ha eljön Ézsaú az egyik seregre, és azt levágja, a hátramaradt sereg megszabadul.

Jákób imája

9. És monda Jákób: Oh, én atyámnak, Ábrahámnak Istene, és én atyámnak, Izsáknak Istene, Jehova, ki azt mondád nekem: Térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jól teszek veled:
10. Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél, mert csak pálcámmal mentem vala által ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem.
11. Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsaú kezéből, mert félek őtőle, hogy rajtam üt és levág engem, az anyát a fiakkal egybe.
12. Te pedig azt mondottad: Jól tévén jól teszek teveled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fövénye, mely meg nem számláltathatik sokasága miatt.

Jákób ajándékkal akarja kiengesztelni Ézsaút

13. És ott hála azon éjjel, és választa abból, ami kezénél vala ajándékot Ézsaúnak, az ő bátyjának
14. Kétszáz kecskét és húsz bakot, kétszáz juhot és húsz kost,
15. Harminc szoptatós tevét s azok fiait, negyven tehenet és tíz tulkot, húsz nőstény szamarat és tíz szamárvemhet.
16. És szolgái kezébe adá minden nyájat külön-külön, és monda az ő szolgáinak: Menjetek el énelőttem, és közt hagyjatok nyáj és nyáj között.
17. És parancsola az elsőnek, mondván: Ha az én bátyám, Ézsaú előtalál és megkérdez téged, mondván: Ki embere vagy? Hová mégy? És kiéi ezek előtted?
18. Akkor azt mondjad: Szolgádé, Jákóbé; ajándék az, amelyet küld az én uramnak, Ézsaúnak, és íme, ő maga is [jön] utánunk.
19. Ugyanazt parancsolá a másiknak, a harmadiknak és mindazoknak, kik a nyájak után mennek vala, mondván: Ilyen szóval szóljatok Ézsaúnak, mikor vele találkoztok.
20. Ezt is mondjátok: Íme, Jákób, a te szolgád utánunk [jő]; mert így gondolkodik vala: Megengesztelem őt az ajándékkal, mely előttem megy, és azután leszek szembe vele, talán kedves lesz személyem előtte.

Jákób tusakodása

21. Elöl méne tehát az ajándék; ő pedig azon éjjel a seregnél hála.
22. Felkele pedig ő azon éjszaka, és vevé két feleségét, két szolgálóját és tizenegy gyermekét, és általméne a Jabbók révén.
23. Vevé hát azokat, és átköltözteté a vízen, azután átköltözteté mindenét, valamije vala.
24. Jákób pedig egyedül marada, és tusakodik vala ővele egy férfiú egész a hajnal feljöveteléig.
25. Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleté csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákób csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben.
26. És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda [Jákób]: Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.

Jákób Izráelnek neveztetik

27. És monda neki: Mi a te neved? És ő monda: Jákób.
28. Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.
29. És megkérdé Jákób, és monda: Mondd meg, kérlek, a te nevedet! Az pedig monda: Ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldá őt ott.
30. Nevezé azért Jákób annak a helynek nevét Peniélnek: mert látám az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem.
31. És a nap felkél vala rajta, amint elméne Peniél mellett, ő pedig sántít vala csípőjére.
32. Azért nem eszik Izrael fiai a csípő forgócsontjának inahúsát mind e mai napig, mivelhogy illetve vala Jákób csípője forgócsontjának inahúsa.