Ézsaú nemzetsége

1. Ez Ézsaúnak (azaz Edómnak) nemzetsége.
2. Ézsaú a kananeusok leányai közül vette vala feleségeit: Adát, a kitteus Élonnak leányát, és Oholibámát, Anáhnak leányát, aki a kivveus Cibhón leánya vala.
3. És Boszmátot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát.
4. Szülé pedig Adá Ézsaúnak Elifázt; és Boszmát szülé Rehuélt.
5. Oholibáma pedig szülé Jéhust, Jahlámot és Kórét. Ezek az Ézsaú fiai, kik születtek neki Kánaán földjén.
6. És felvevé Ézsaú az ő feleségeit, az ő fiait, és az ő leányait, és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait és minden jószágát, melyet szerzett vala Kánaán földjén, és elméne [más] országba az ő atyjafiának, Jákóbnak színe elől.
7. Mert az ő jószáguk több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földje nem bírja vala meg őket az ő nyájaik miatt.
8. Letelepedék tehát Ézsaú a Széir hegyén. Ézsaú pedig az Edóm.
9. Ez Ézsaúnak, az edomiták atyjának nemzetsége a Széir hegyen.
10. Ezek Ézsaú fiainak nevei: Elifáz, Adának, Ézsaú feleségének fia. Rehuél, Boszmátnak, Ézsaú feleségének fia.
11. Elifáznak fiai valának: Témán, Omár, Cefó, Gahtám és Kenáz.
12. Timna pedig Elifáznak, az Ézsaú fiának ágyasa vala, ki Elifáznak szülé Amáleket. Ezek Adának, Ézsaú feleségének fiai.
13. Ezek pedig a Rehuél fiai: Nakhath, Zerakh, Sammá, Mizzá. Ezek valának Boszmátnak, Ézsaú feleségének fiai.
14. Oholibámának pedig, Ézsaú feleségének, Anáh leányának, ki Cibhón leánya volt, ezek valának fiai, kiket szüle Ézsaúnak: Jéhus, Jahlám és Kóré.
15. Ezek Ézsaú fiainak fejedelmei: Elifáznak, Ézsaú elsőszülöttjének fiai: Témán fejedelem, Omár fejedelem, Cefó fejedelem, Kenáz fejedelem.
16. Kóré fejedelem, Gahtám fejedelem, Amálek fejedelem. Ezek Elifáztól való fejedelmek Edómnak országában; ezek Adá fiai.
17. Rehuélnek pedig, az Ézsaú fiának fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá fejedelem. Ezek Rehuéltől való fejedelmek Edóm országában. Ezek Boszmátnak, Ézsaú feleségének fiai.
18. Ezek pedig Oholibámának, Ézsaú feleségének fiai: Jéhus fejedelem, Jahlám fejedelem, Kóré fejedelem. Ezek Oholibámától, Anáh leányától, Ézsaú feleségétől való fejedelmek.
19. Ezek Ézsaú fiai, és ezek azoknak fejedelmei; ez Edóm.
20. A horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Cibhón, Anáh.
21. Disón, Ecer, Disán. Ezek a horeusok fejedelmei, Széirnek fiai Edóm országában.
22. Lótánnak pedig fiai voltak: Hóri, Hémám, és Lótánnak húga, Timna.
23. Sóbálnak fiai ezek: Halván, Mánakháth, Hébál, Sefó, Onám.
24. Cibhónnak pedig fiai ezek: Aja és Anáh, az az Anáh, ki meleg forrásokat talált a pusztában, mikor atyjának, Cibhónnak szamarait legelteté.
25. Anáhnak fiai ezek: Disón és Oholibáma, Anáhnak leánya.
26. Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán.
27. Ecernek fiai ezek: Bilhán, Zahaván, Hakán.
28. Disánnak fiai ezek: Húc és Arán.
29. A horeusok közül való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Cibhón fejedelem, Anáh fejedelem.
30. Disón fejedelem, Ecer fejedelem, Disán fejedelem. Ezek a horeusok közül való fejedelmek az ő fejedelemségük szerint Széir tartományában.
31. Ezek pedig a királyok, kik uralkodtak Edóm földjén, minekelőtte Izrael fiai között király uralkodott volna.
32. Király vala Edómban Bela, Behor fia, s az ő városának neve Dinhába vala.
33. És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Bocrából való volt.
34. És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette a Témán földjéből való Khusám.
35. És meghala Khusám, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, aki megveré a midiánitákat a Moáb mezején; az ő városának neve pedig Hávit vala.
36. És meghala Hadád, és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.
37. És meghala Szamlá, és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.
38. És meghala Saul, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia.
39. És meghala Báhál-Khanán, Akhbór fia, és uralkodék helyette Hadár; és az ő városának neve Pahu, az ő feleségének pedig neve Mehetábéel, aki Mézaháb leányának, Matrédnak leánya vala.
40. Ezek pedig az Ézsaú nemzetségéből való fejedelmek nevei az ő családjuk, helyük és nevük szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem.
41. Oholibámá fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem.
42. Kenáz fejedelem, Témán fejedelem, Mibcár fejedelem.
43. Magdiél fejedelem, Hirám fejedelem. Ezek Edóm fejedelmei az ő lakásuk szerint, az ő örökségük földjén. Ézsaú az edomiták atyja.