József két rab álmát megfejti

1. És lőn ezek után, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezének az ő uruk ellen, az egyiptomi király ellen.
2. Megharaguvék azért a fáraó az ő két főemberére, a főpohárnokra és a fősütőmesterre.
3. És fogságba vetteté azokat a testőrök főhadnagyának házában levő tömlöcbe, arra a helyre, ahol fogva vala József.
4. A testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelé melléjük, és szolgála nekik. És jó ideig valának fogságban.
5. És az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akik a tömlöcben fogva valának, látának álmot mindketten; mindegyik külön álmot azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint.
6. És beméne hozzájuk József reggel, látá, hogy íme, bánkódnak vala.
7. És megkérdé a fáraó főembereit, akik az ő ura házánál vele együtt fogva valának, mondván: Miért oly komor ma a ti orcátok?
8. És mondának neki: Álmot láttunk, és nincsen, aki megfejtse azt. És monda nekik József: A megfejtés nem Isten dolga-e? Mondjátok el, kérlek, nekem!

A pohárnok álma

9. Elbeszélé azért a főpohárnok az ő álmát Józsefnek, és monda neki: Álmomban íme, egy szőlőtő vala előttem;
10. És a szőlőtőn három szál vessző vala, s alighogy bimbózék, virágozék, és gerézdjei megérlelék a szőlőszemeket.
11. A fáraó pohara pedig az én kezemben vala, és én vevém a szőlőszemeket, és facsarám a fáraó poharába, és adom vala a poharat a fáraó kezébe.
12. És monda neki József: Ez annak a megfejtése: a három vesszőszál, három nap.
13. Harmadnap múlva a fáraó felmagasztalja a te fejedet, és visszahelyez téged hivatalodba, és adod a fáraó kezébe az ő poharát az előbbi tiszted szerint, mikor az ő pohárnoka valál.
14. Csakhogy azután megemlékezzél rólam, mikor neked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem e házból.
15. Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömlöcbe vessenek.

A sütő álma

16. És látá a fősütőmester, hogy jól magyaráz vala, és monda Józsefnek: Álmodtam én is, hogy íme, három kosár kalács vala fejemen.
17. A felső kosárban pedig valának a fáraónak mindenféle süteményei, és a madarak eszik vala azokat a kosárból, az én fejemről.
18. És felele József, és monda: Ez annak a magyarázata: a három kosár, három nap.
19. Harmadnap múlva fejedet véteti a fáraó, és fára akasztat fel téged, és a madarak leeszik rólad húsodat.

A magyarázat beteljesedik

20. S lőn harmadnapon a fáraó születése napja, és vendégséget szerze minden ő szolgáinak, s akkor a főpohárnokot és a fősütőmestert is fölvevé szolgái közé.
21. És a főpohárnokot visszahelyezé pohárnokságába, és nyújtotta a poharat a fáraó kezébe.
22. A fősütőmestert pedig felakasztatá, amiképpen magyarázta vala nekik József.
23. És nem emlékezék meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezék róla.