Jákób Egyiptomba megy

1. Elindula azért Izrael minden hozzátartozóival, és méne Beérsebába; és áldozék áldozatokat az ő atyja, Izsák Istenének.
2. És szóla Isten Izraelnek éjjeli látomásban, és monda: Jákób, Jákób! Ő pedig monda: Ímhol vagyok.
3. És monda: Én vagyok az Isten, a te atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott téged.
4. Én lemegyek veled Egyiptomba, és én bizonnyal fel is hozlak; és József fogja be a te szemeidet.
5. Felkerekedék azért Jákób Beérsebából, és elvivék Izrael fiai Jákóbot, az ő atyjukat, és gyermekeiket, és feleségeiket a szekereken, melyeket a fáraó küldött vala érette.
6. És elvivék nyájaikat és szerzeményeiket, melyeket Kánaán földjén szereztek vala, és jutának Egyiptomba Jákób és minden vele levő magva.
7. Az ő fiait és fiainak fiait, az ő leányait és fiainak leányait, és minden vele levő magvát elvivé magával Egyiptomba.

Izráel fiai

8. Ezek pedig az Izrael fiainak nevei, kik bementek Egyiptomba, Jákób és az ő fiai: Jákóbnak elsőszülötte Rúben.
9. Rúben fiai pedig: Khánokh, Pallu, Khecrón, Khármi.
10. Simeon fiai pedig: Jemúel, Jámin, Ohad, Jákhin, Cóhár és Saul, a kánaáni asszonynak fia.
11. Lévi fiai pedig: Gerson, Kehát, Mérári.
12. Júda fiai pedig: Hér, Ónán, Séla, Perec, Zerákh; de meghalt vala Hér és Ónán a Kánaán földjén. Perecnek fiai pedig: Khecrón és Khámul.
13. Izsakhár fiai pedig: Thóla, Puvah, Jób és Simrón.
14. Zebulon fiai pedig: Szered, Élon, Jákhleél.
15. Ezek Lea fiai, akiket szült vala Jákóbnak Mezopotámiában, Dínával, az ő leányával együtt. Fiainak és leányainak összes száma: harminchárom lélek.
16. Gád fiai pedig: Cifjon, Khaggi, Súni, Ecbón, Héri, Aródi és Areéli.
17. Áser fiai pedig: Jimnáh, Jisváh, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő húguk; Berihának fiai pedig: Khéber és Málkhiel.
18. Ezek Zilpa fiai, kit Lábán adott vala Leának, az ő leányának; és ő szülé ezt a tizenhat lelket Jákóbnak.
19. Ráhelnek, Jákób feleségének fiai: József és Benjámin.
20. És születének Józsefnek Egyiptom földjén Manasse és Efráim, akiket Aszenáth, Potiferának, On papjának leánya szült neki.
21. Benjámin fiai pedig: Bela, Bekher, Asbél, Géra, Nahamán, Ekhi, Rós, Muppim, Khuppim és Ard.
22. Ezek Ráhel fiai, kik születtek Jákóbnak, mindössze tizennégy lélek.
23. Dán fia pedig: Khusim.
24. Naftali fiai pedig: Jakhceél, Gúni, Jécer és Sillém.
25. Ezek Bilha fiai, kit adott vala Lábán Ráhelnek, az ő leányának; és ezeket szülte Jákóbnak, mindössze hét lelket.
26. Valamennyi Jákóbbal Egyiptomba jött lélek, kik az ő ágyékából származtak, a Jákób fiainak feleségeit nem számítva, mindössze hatvanhat lélek.
27. József fiai pedig, kik Egyiptomban születtek, két lélek. Jákób egész háza népe, mely Egyiptomba ment vala, hetven lélek.

Hogyan fogadta József Jákóbot

28. Júdát pedig elküldé maga előtt Józsefhez, hogy útmutatója legyen Gósen felé. És eljutának Gósen földjére.
29. És befogata József az ő szekerébe, és eleibe méne Izraelnek, az ő atyjának Gósenbe; s amint maga előtt látá, nyakába borula, és síra az ő nyakán sok ideig.
30. És monda Izrael Józsefnek: Immár örömest meghalok, minekutána láttam a te orcádat, hogy még élsz.
31. József pedig monda az ő testvéreinek és az ő atyja háza népének: Felmegyek, és tudtára adom a fáraónak, és ezt mondom neki: Az én testvéreim és atyám háznépe, kik Kánaán földjén valának, eljöttek énhozzám.
32. Azok az emberek pedig juhpásztorok, mert baromtartó nép valának, és juhaikat, barmaikat és mindenüket, valamijük van, elhozták.
33. S ha majd a fáraó hívat titeket, és azt kérdi: Mi a ti életmódotok?
34. Azt mondjátok: Baromtartó emberek voltak a te szolgáid gyermekségünktől fogva mind ez ideig, mi is, mint a mi atyáink, hogy lakhassatok Gósen földjén; mert minden juhpásztor utálatos az egyiptombeliek előtt.