Intés szeretetre. Óvás tisztátlanságtól és fösvénységtől

1. Az atyafiúi szeretet maradjon meg.
2. A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg.
3. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok.
4. Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.
5. Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.
6. Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat énnekem?

Emlékeztetés becsületes tanítók követésére

7. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották nektek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
9. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak.
10. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak.
11. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.
12. Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.
13. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván!
14. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.
15. Annak okáért őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.
16. A jótékonyságról pedig, és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.
17. Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel műveljék, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ.

Befejező intések és üdvözletek

18. Imádkozzatok értünk! Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.
19. Kiváltképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mihamarább visszaadassam nektek.
20. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust,
21. Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván tibennetek, ami kedves őelőtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.
22. Kérlek pedig titeket, atyámfiai, szívleljétek meg ez intő beszédet, hiszen röviden is írtam nektek.
23. Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánkfia, Timóteus kiszabadult, akivel ha csakhamar eljő, meglátogatlak titeket.
24. Köszöntsétek minden elöljárótokat és a szenteket mind! Köszöntenek titeket az Olaszországból valók.
25. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.