Izráel bálványozása és büntetése

1. Az Úr igéje, amely lőn Hóseáshoz, a Beeri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának idejében.
2. Amikor beszélni kezde az Úr Hóseással, monda az Úr Hóseásnak: Menj, végy magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert paráználkodván paráználkodik e föld, nem követvén az Urat.
3. Elméne tehát, és elvevé Gómert, Diblajim leányát, és az teherbe esék, és fiút szüle neki.
4. És mondá az Úr neki: Nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kis [idő], és megbüntetem a Jehu házát a Jezréel vére miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát.
5. És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izrael ívét a Jezréel völgyében.
6. Ismét teherbe esék, és leányt szüle. És mondá neki [az Úr]: Nevezd őt Ló-Rukhámáhnak, mert nem kegyelmezek többé az Izrael házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtuk.
7. De a Júda házának megkegyelmezek, és megtartom őket az Úr, az ő Istenük által; de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által.
8. Mikor elválasztá Ló-Rukhámáht, ismét teherbe esék, és fiút szüle.
9. És mondá [az Úr]: Nevezd őt Ló-Amminak, mert ti nem vagytok az én népem, s én sem leszek a tiétek.

Isten és a nép szövetségének megrontása és megújítása

10. De mégis annyi lesz az Izrael fiainak száma, mint a tenger fövenye, amely meg nem mérettethetik és meg nem számláltathatik; és lészen, hogy ahol az mondatott nekik: Nem vagytok az én népem, ez mondatik nekik: Élő Istennek fiai!
11. És összegyűlnek Júda fiai és Izrael fiai együvé, és egy fejedelmet választanak, és feljőnek az országból, mert nagy lesz a Jezréel napja.
12. Mondjátok atyátokfiainak: Ammi! És a ti húgaitoknak: Rukhámáh!