Igazság nélkül nincs boldogság

1. Buja szőlőtő az Izrael, amely termi az ő gyümölcseit. Gyümölcsének sokasága szerint sokasította meg oltárait, földjének jósága szerint jó sok oszlopot állított fel.
2. Csalárd a szívük, [de] most meglakolnak! Ő maga töri le oltáraikat, elpusztítja bálványaikat.
3. Bizony mondják most: Nincsen királyunk, mert nem féljük az Urat, és a király mit segíthet rajtunk?!
4. Összevissza beszéltek, hamisan esküd- tek, szövetséget kötöttek, de mint a bürök a mező barázdáin, úgy sarjadzik ki az ítélet.
5. Bet-Aven borjúi miatt aggódnak Szamaria lakói. Bizony, megsiratja azt az ő népe, és papjai is remegnek miatta, az ő dicsősége miatt, mert eltávozott az attól.
6. Azt magát is Asszíriába vonszolják ajándékul Járeb királynak. Szégyent vall Efraim, és megszégyenül Izrael az ő tanácsa miatt.
7. Elveszett Szamaria! Az ő királya, mint forgács a víz színén.
8. És Aven magaslatai, az Izrael vétke, lerontatnak. Tövis és bogácskóró növi be oltáraikat, és mondják majd a hegyeknek: Borítsatok be minket!, a halmoknak pedig: Omoljatok reánk!
9. Gibea napjaitól fogva vétkezél, oh Izrael! Ott maradtak; nem érte őket Gibeában a harc a gonoszság fiai ellen.
10. Megfenyítem hát őket kedvemre! Népek gyülekeznek ellenük, amikor megkötöztetnek kettős gazságukért.
11. Efraim szoktatott üsző, amely szeret nyomtatni, de én rámegyek az ő szép nyakára: igába fogom Efraimot; Júda szántani fog, Jákób boronál neki.
12. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon nektek.
13. Istentelenséget szántottatok, álnokságot arattatok. Eszitek a hazugság gyümölcsét, mert bíztál a te utadban és vitézeidnek sokaságában.
14. Azért zendülés támad a te néped között, és minden te erősséged elpusztíttatik, amiképpen elpusztította Salman Bet-Arbelt a harcnak napján; az anya gyermekeivel együtt földhöz veretik.
15. Így cselekszik veletek Bétel, a ti nagy gonoszságotokért; hajnalra bizony elvész Izrael királya!