Feddi Izráel bűneit

1. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön.
2. Hamisan esküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek, és egyik vér a másikat éri.
3. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vada és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszíttetnek.
4. Mindazáltal senki se perlekedjék, és senki se feddőzzék! Hiszen a te néped olyan, mint azok, akik a pappal civódnak.
5. De elesel nappal, és elesik veled a próféta is éjjel; anyádat is elveszítem.
6. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.
7. Mennél számosabbak lettek, annál inkább vétkeztek ellenem, [de] gyalázatra fordítom dicsőségüket!
8. Népem vétkéből élősködnek ők, és bűneik után áhítozik lelkük.
9. De úgy jár a pap is, mint a nép; megbüntetem őket az ő utaikért, és megfizetek neki cselekedeteiért.
10. Esznek majd, de meg nem elégesznek;fajtalankodnak, de nem szaporodnak, mert megszűntek az Úrra vigyázni.
11. Paráznaság, bor és must elveszi az észt!
12. Népem az ő bálványát kérdezi, és az ő pálcája mond neki jövendőt, mert a fajtalanság lelke megtéveszt, és paráználkodnak az ő Istenük mögött.
13. A hegyek tetején áldoznak, és a halmokon füstölnek: a cserfa, a nyárfa és a tölgyfa alatt, mert kedves annak az árnyéka. Ezért paráználkodnak a ti leányaitok, és házasságtörők a ti menyeitek.
14. Nem büntetem meg leányaitokat, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörők, mert ők maguk is félremennek a paráznákkal, és áldoznak a kurvákkal. De az értelmetlen nép elbukik.

Óvja Júdát, hogy az is el ne szakadjon Istentől

15. Ha te paráználkodol is, Izrael, csak a Júda ne vétkezzék! És ne járjatok Gilgálba, és ne menjetek fel Bet-Avenbe, és ne esküdjetek így: Él az Úr!
16. Mert szilajkodik Izrael, mint a szilaj üsző; most tágas földön legelteti őket az Úr, mint a bárányt.
17. Bálványokkal szövetkezett Efraim; hagyd [hát] magára!
18. Ivásuk elfajult, untalan paráználkodnak; igen szeretik pajzsaik a gyalázatot.
19. Szárnyaihoz köti őt a szélvész, és megszégyenülnek áldozataik miatt.