Oda az öröm, itt a visszafizetés

1. Ne örvendezz, Izrael, oly vígan, mint a pogányok, mert paráználkodással elszakadtál a te Istenedtől, és szeretted a bűnbért minden búzaszérűn.
2. Szérű és sajtó nem tartja el őket, hiányozni fog abból a must.
3. Nem maradnak az Úr földjén, hanem Egyiptomba tér vissza Efraim; Asszíriában tisztátalant esznek.
4. Nem áldoznak az Úrnak borral, és nem lesznek kedvesek előtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyásztornak kenyere; mindnyájan, akik abból esznek, megfertőztetnek, mert kenyerük [csak] étvágyuknak szolgál, nem jut be az Úr házába.
5. Mit cselekesztek majd az ünnepnek napján, az Úr ünnepnapján?
6. Mert íme, elbujdosnak a pusztulás miatt; Egyiptom gyűjti be, Móf temeti el őket. Ezüstkincsüket a csalán örökli, tövis lesz sátoraikban.
7. Elérkeztek a számadásnak napjai, elérkeztek a megtorlásnak napjai; megtudja majd Izrael! Bolond a próféta, őrült a léleknek embere a te vétked sokasága miatt és mert akkora a gyűlölség.
8. Efraim szétnéz az én Istenem mellett. A prófétának minden utaira háló vettetett; gyűlölség van Istenének házában.
9. Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban, [de] megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságukat.
10. Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izraelt; mint a fügefa első termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat, [de] bementek Baál-Peorhoz, és a gyalázatosnak adták magukat, és utálatossá váltak, mint amit szerettek.
11. Efraim! Elszáll dicsőségük, mint a madár! Nem lesz szülés, sem terhesség, sem fogamzás!
12. Mert még ha felnevelnék is fiaikat, mégis gyermektelenekké teszem őket, sőt még nekik is jaj, ha elfordulok tőlük.
13. Efraim, amint néztem, mint Tírusz van plántálva a mezőben, de Efraimnak mégis az öldöklőhöz kell kihoznia az ő fiait.
14. Adj nekik, oh Uram! Mit adj? Adj nekik meddő méhet és kiszáradt emlőket.
15. Minden gonoszságuk Gilgálban [van], mert ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm őket házamból, nem szeretem őket többé; fejedelmeik mindnyájan pártütők.
16. Meg van verve Efraim, gyökerük elszáradt! Nem teremnek gyümölcsöt. Még ha nemzenének is, megölöm méhüknek szerelmes [magzatait].
17. Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak reá, és bujdosókká lesznek a pogányok között.