Igazi hit nem személyválogató

1. Atyámfiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban!
2. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában,
3. És rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé,
4. Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká?
5. Halljátok meg, szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-e ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?
6. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt! Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé?
7. Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek?
8. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekszetek!
9. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói!
10. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.
11. Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj! És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.
12. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
13. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.

Igazi hit tettekben nyilvánul

14. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-e őt a hit?
15. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
16. És azt mondja nekik valaki tiközületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nekik, amikre szüksége van a testnek: mi annak a haszna?
17. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
18. De mondhatja valaki: Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
19. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed! Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
20. Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
21. [Avagy] Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?
22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit!
23. És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
24. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.
25. Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott-e meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki?
26. Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.