A gazdagság csalárdságáról

1. Nosza immár, ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok!
2. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette meg;
3. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban!
4. Íme, a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez.
5. Dőzsöltetek e földön, és dobzódtatok; szíveteket legeltettétek, mint áldozás napján.
6. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent nektek.
7. Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig! Íme, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.

Felebarátaink iránt való türelmességről

8. Legyetek ti is béketűrők, [és] erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van!
9. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: íme, a Bíró az ajtó előtt áll!
10. Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak.
11. Íme, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes.

A könnyelmű esküvésről

12. Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek.

Az imádság erejéről

13. Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen!
14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében!
15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki.
16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
17. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig;
18. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét.

A megtévedtek iránt való szeretetről

19. Atyámfiai, hogyha valaki tiköztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki,
20. Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez.