A nép elpusztulása kikerülhetetlen; de a maradék kegyelmet fog találni

1. És monda az Úr nekem: Ha Mózes és Sámuel állanának is előttem, nem [hajolna] lelkem e néphez; küldd ki az orcám elől, hadd menjenek!
2. Ha pedig ezt mondják neked: Hová menjünk? Ezt mondjad nekik: Így szól az Úr: Aki halálra való, halálra, aki fegyverre való, fegyverre, aki éhségre való, éhségre, és aki fogságra való, fogságra.
3. Mert négyfélével támadok reájuk, ezt mondja az Úr: Fegyverrel, hogy gyilkoljon, kutyákkal, hogy tépjenek, az ég madaraival és a mezei vadakkal, hogy egyenek és pusztítsanak.
4. Bujdosókká teszem őket e földnek minden országában Manasséért, Ezékiásnak, Júda királyának fiáért, azok miatt, amiket ő Jeruzsálemben cselekedett.
5. Mert ki könyörül meg rajtad, Jeruzsálem, és ki vigasztal meg téged, és ki mozdul meg, hogy kérdezze: jól vagy-e?
6. Te elhagytál engem, azt mondja az Úr, másfelé jártál; azért kinyújtom kezemet ellened, és elvesztelek téged; belefáradtam a szánakozásba!
7. Elszórom őket szórólapáttal e földnek kapuiban, gyermektelenné teszem, elvesztem az én népemet; nem tértek vissza utaikról.
8. Özvegyei számosabbak lesznek a tenger fövenyénél; pusztítót viszek reájuk, az ifjúság anyjára délben; bocsátok reája nagy hirtelen észvesztést és rettentéseket.
9. Elsenyved, aki hét fiút szül, kileheli lelkét, lehanyatlik az ő napja, mikor még nappal volna, megszégyenül és pironkodik, a maradékaikat pedig fegyverre vetem az ő ellenségeik előtt, azt mondja az Úr!
10. Jaj nekem, anyám, mert versengés férfiává és az egész föld ellen perlekedő férfiúvá szültél engemet! Nem adtam kölcsönt és nekem sem adtak kölcsönt, [mégis] mindnyájan szidalmaznak engem!
11. Monda az Úr: Avagy nem jóra tartalak-e meg téged? Avagy nem azt teszem-e, hogy ellenséged a baj idején és nyomorúság idején kérni fog téged?
12. Vajon eltöri-e a vas az északi vasat és rezet?
13. Vagyonodat és kincseidet rablónak adom, nem pénzért, hanem a te mindenféle vétkedért, minden határodban.
14. És elvitetlek ellenségeiddel [olyan] földre, [amelyet] nem ismersz, mert haragomnak tüze felgerjedt, lángra gyúlt ellenetek!

Vigasztaló szó külön Jeremiásnak

15. Te tudod, Uram! Emlékezzél meg rólam és tekints reám, és állj bosszút értem üldözőimen; a te haragodnak halogatásaival ne ejts el engem; tudd meg, hogy éretted szenvedek gyalázatot!
16. Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, a te szavaid örömömre váltak nekem és szívemnek vigasságára, mert a te nevedről neveztetem, oh Uram, Seregeknek Istene!
17. Nem ültem a nevetgélők gyülekezetében, és nem ujjongtam [velük]; a te hatalmad miatt egyedül ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem.
18. Miért lett szüntelenné az én fájdalmam, és halálossá, gyógyíthatatlanná az én sebem? Olyanná lettél nekem, mint a bizonytalan vizű, csalóka patak!
19. Azért ezt mondja az Úr: Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állasz; és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szájam. Ők térjenek meg tehozzád, de te ne térj őhozzájuk!
20. És e nép ellen erős ércbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr!
21. És megszabadítlak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából.