Júda elpusztulása és számüzetése bálványozása miatt

1. Majd szóla az Úr nekem, mondván:
2. Ne végy magadnak feleséget, és ne legyenek neked fiaid és leányaid ezen a helyen!
3. Mert ezt mondja az Úr a fiak felől és leányok felől, akik ezen a helyen születnek, és anyjaik felől, akik szülik őket, és atyjaik felől, akik nemzették őket e földön:
4. Keserves halállal halnak meg, nem sirattatnak el, és el sem temettetnek, ganéjjá lesznek a föld színén, s fegyver és éhség miatt pusztulnak el, és az ő holttestük az ég madarainak és a mezei vadaknak lesznek eledelül.
5. Mert ezt mondja az Úr: Ne menj be gyászoló házba, se sírni ne menj, se ne vigasztald őket, mert megvontam e néptől az én békességemet, azt mondja az Úr, az irgalmasságot és kegyelmet.
6. És meghalnak nagyok és kicsinyek e földön; el sem temetik, meg sem siratják őket, sem össze nem metélik magukat, sem hajukat ki nem tépik őérettük.
7. [Kenyeret] sem törnek nekik a gyászoláskor, hogy vigasztalják őket a meghaltért, a vigasztalás poharával sem itatják őket az ő atyjukért és anyjukért.
8. A lakodalmas házba se menj be, hogy leülj velük enni és inni.
9. Mert azt mondja a Seregek Ura, Izraelnek Istene: Íme, én megszüntetem e helyen, a ti szemeitek előtt, a ti napjaitokban a vigasságnak szavát és az örömnek szavát, a vőlegénynek szavát és a menyasszonynak szavát.
10. És hogyha tudtára adod e népnek mind e határozatokat, és ezt mondják neked: Miért határozta az Úr ellenünk mindezt a nagy gonoszt; és micsoda a mi bűnünk és micsoda a mi vétkünk, amellyel vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen?
11. Akkor ezt mondd nekik: Azért, mert elhagytak engem a ti atyáitok, azt mondja az Úr, és idegen istenek után jártak, és azoknak szolgáltak, és azokat imádták, engem pedig elhagytak, és az én törvényemet meg nem tartották.
12. És ti gonoszabbul cselekedtetek, mint atyáitok, mert íme, ti mindnyájan a ti gonosz szívetek hamisságát követitek, nem hallgatva reám.
13. Azért kivetlek titeket e földből arra a földre, amelyet sem ti nem ismertek, sem a ti atyáitok, és ott szolgáltok majd idegen isteneknek nappal és éjjel; mivelhogy nem könyörülök rajtatok.

Izráel visszahozatala Babilonból

14. Azért íme, eljőnek a napok, ezt mondja az Úr, amikor nem mondják többé: Él az Úr, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről,
15. Hanem [ezt]: Él az Úr, aki felhozta Izrael fiait Északnak földjéről és mindama földekről, amelyekbe elszórta őket! Mert visszaviszem őket az ő földjükre, amelyet az ő atyáiknak adtam.
16. Íme, én sok halász után küldök, ezt mondja az Úr, hogy halásszák ki őket; azután pedig elküldök sok vadász után, hogy vadásszák ki őket minden hegyből, minden halomból és a sziklák hasadékaiból is.
17. Mert szemmel tartom minden útjukat; nem rejtőzhettek el orcám elől, és nincsen elfedve az ő bűnük szemeim elől.
18. Előbb azonban megfizetek nekik az ő bűneikért és vétkeikért kétszeresen, mert megszentségtelenítették az én földemet az ő utálatosságaiknak holttestével, és betöltötték az én örökségemet az ő fertelmességeikkel.
19. Oh Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jőnek majd a nemzetek a föld határairól, és ezt mondják: Bizony, hamis [isteneket] bírtak a mi atyáink, és hiábavalókat, mert nincs köztük segíteni tudó.
20. Csinálhat-e az ember magának isteneket? Hiszen azok nem istenek!
21. Azért íme, megismertetem velük ezúttal, megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem.