A bálványozás, emberben való bizakodás és csalárdság büntetése

1. A Júda vétke vastollal, gyémántheggyel van felírva; fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira,
2. Mivelhogy megemlékeznek fiaik az ő oltáraikról, Asera [bálvány]aikról a zöld fák mellett és a magas halmokon.
3. Oh, én hegyem a síkon! Vagyonodat, minden kincsedet prédává teszem a te magaslataidért, minden határodban való vétkeidért.
4. És elszakíttatol, éspedig magad által, a te örökségedtől, amelyet én adtam neked, és szolgáltatni fogom veled a te ellenségeidet olyan földön, amelyet nem ismersz, mert tűzre lobbantottátok haragomat, örökké égni fog.
5. Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!
6. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön.
7. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr,
8. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.
9. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?
10. Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
11. [Mint] a fogolymadár, mely [fiakat] gyűjt, melyeket nem ő költött, [olyan], aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén elhagyja azt, a halálakor pedig bolonddá lesz.
12. Oh, dicsőség trónja, kezdettől fogva magasságos, szentségünknek helye!
13. Izraelnek reménysége, oh Uram! Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! Akik elpártolnak tőlem, a porba íratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!
14. Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!
15. Íme, ők azt mondják nekem: Hol van az Úr szózata? Most jöjjön el!
16. De én nem siettem elhagyni a te utaidnak követését, sem gonosz napot nem kívántam, te tudod; ami ajkaimon jött ki, nyilvánvaló volt előtted.
17. Ne légy nekem rettentésemre; reménységem vagy te a háborúság napján!
18. Szégyenüljenek meg, akik üldöznek engem, de ne én szégyenüljek meg; ők rettegjenek és ne én rettegjek; hozz reájuk háborúság napját, és kétszeres zúzással zúzd össze őket!

Felhívás a szombat megszentelésére

19. Ezt mondá nekem az Úr: Menj és állj meg a nép fiainak kapujában, amelyen bemennek és amelyen kijönnek Júdának királyai, és Jeruzsálemnek is minden kapujában!
20. És [ezt] mondd nekik: Halljátok meg az Úrnak szavát, Júdának királyai, és egész Júda, és Jeruzsálemnek minden lakosa, akik bejártok e kapukon!
21. Ezt mondja az Úr: Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet szombatnapon, se Jeruzsálem kapuin be ne vigyetek!
22. Házaitokból se vigyetek ki terhet szombatnapon, és semmi munkát ne végezzetek, hanem szenteljétek meg a szombatnapot, úgy, amint atyáitoknak megparancsoltam!
23. De ők nem hallgattak, és fülüket sem hajtották rá, hanem megkeményítették nyakukat, hogy ne halljanak, és az oktatást be ne vehessék.
24. Pedig ha szívesen hallgattok reám, ezt mondja az Úr, és nem visztek be terhet e város kapuin szombatnapon, és megszentelitek a szombatnapot úgy, hogy semmi dolgot nem végeztek azon,
25. Akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, akik a Dávid székén ülnek, szekereken és lovakon járnak, mind maguk, mind fejedelmeik, Júdának férfiai és Jeruzsálemnek lakosai, és e városban lakni fognak mindörökké.
26. És bejőnek Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benjámin földjéről, a lapályról, a hegyről és dél felől, hozván égő áldozatot, véres áldozatot, ételáldozatot és tömjént, és hozván hála[áldozat]ot az Úrnak házába.
27. Ha pedig nem hallgattok reám, hogy megszenteljétek a szombatnapot, és hogy ne hordjatok terhet és ne jöjjetek be Jeruzsálem kapuin szombatnapon: tüzet gerjesztek az ő kapuiban, és megemészti Jeruzsálem palotáit, és nem lesz eloltható.