Passúr által bántalmaztatva, hirdeti Jeremiás a babiloni fogságot

1. És hallá Passúr, a pap, az Immár fia (ő pedig fejedelem vala az Úr házában) Jeremiást, amint e szókat prófétálja vala,
2. És megcsapdosá Passúr Jeremiást, a prófétát, és beveté őt a tömlöcbe, amely a Benjámin felső kapujában vala, az Úr háza mellett.
3. És lőn másnap, hogy kivevé Passúr Jeremiást a tömlöcből, és monda neki Jeremiás: Nem Passúrnak nevezett téged az Úr, hanem Mágor Missábibnak,
4. Mert ezt mondja az Úr: Íme, én félelembe ejtelek téged és minden barátodat, és elhullanak az ő ellenségeik fegyvere által a szemeid láttára; az egész Júdát pedig odaadom a babiloni király kezébe, és elviszi őket Babilonba, és fegyverrel vágja le őket,
5. És odaadom e városnak minden vagyonát, és minden keresményét, és minden drágaságát, és Júda királyainak minden kincsét odaadom az ő ellenségeik kezébe, és elrabolják, elhurcolják és Babilonba viszik azokat.
6. Te pedig, Passúr, és a te házadnak minden lakosa, rabságba mentek, és Babilonba jutsz, és ott halsz meg, és ott temettetel el te és minden barátod, akiknek hamisan prófétáltál.

Jeremiás kesereg, hogy próféta lett

7. Rávettél, Uram, engem és rávétettem, megragadtál engem és legyőztél! Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet,
8. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom; így kiáltok: Erőszak és romlás! Mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nekem.
9. Azért azt mondom: Nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok; de mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem.
10. Mert hallom sokak rágalmazását, a mindenfelől való fenyegetést: Jelentsétek fel, és ezt mi is feljelentjük; mindazok is, akik barátaim, az én tántorodásomra figyelmeznek, mondván: Talán megbotlik és megfoghatjuk őt, és bosszút állhatunk rajta;
11. De az Úr velem van, mint hatalmas hős, azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak [velem], igen megszégyenülnek, mert nem okosan cselekesznek: örökkévaló gyalázat lesz [rajtuk], és felejthetetlen.
12. Azért, oh Seregeknek Ura, aki megpróbálod az igazat, látod a veséket és a szíveket, hadd lássam a te büntetésedet őrajtuk, mert neked jelentettem meg az én ügyemet!
13. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből!
14. Átkozott az a nap, amelyen születtem; az a nap, amelyen anyám szült engem, ne legyen áldott!
15. Átkozott ember az, aki örömhírt vitt az én atyámnak, mondván: Fiúmagzatod született neked, igen megörvendeztetvén őt.
16. És legyen az az ember olyan, mint azok a városok, amelyeket elvesztett az Úr, és meg nem bánta; és halljon reggel kiáltozást, és harci riadót délben.
17. Hogy nem ölt meg engem az én anyám méhében, hogy az én anyám nekem koporsóm lett volna, és méhe sohasem szült volna!
18. Miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek?