Jeremiást megverik és bebörtönzik

1. Uralkodott pedig Sedékiás király, Jósiásnak fia, Kónia helyett, aki Jojákimnak fia vala, kit Nabukodonozor, a babiloni király királlyá tett vala Júdának földjén.
2. De nem hallgatá sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úrnak szavát, amelyet szólott vala Jeremiás próféta által.
3. És elküldé Sedékiás király Júkált, Selémiának fiát, és Sofóniást, Mahásiás papnak fiát Jeremiás prófétához, mondván: Kérlek, könyörögj miérettünk az Úrnak, a mi Istenünknek!
4. Jeremiás pedig be- és kimegy vala a nép között, mert még nem vetették vala őt be a tömlöcbe.
5. A fáraó serege pedig kijött Egyiptomból, és a káldeusok, akik megszállották Jeruzsálemet, meghallották e hírt őfelőlük, és elhagyták Jeruzsálemet.
6. És szóla az Úr Jeremiás prófétának, mondván:
7. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Ezt mondjátok a Júda királyának, aki elküldött titeket énhozzám, hogy megkérdezzetek engem: Íme, a fáraó serege, amely kijött a ti segítségetekre, visszamegy Egyiptom földjébe.
8. És visszatérnek a káldeusok, és ostromolják e várost, és beveszik azt, és megégetik tűzzel.
9. Ezt mondja az Úr: Ne csaljátok meg magatokat, mondván: Bizonyosan elmennek mirólunk a káldeusok; mert nem mennek el!
10. Mert ha a káldeusoknak egész seregét megveritek is, akik ostromolnak titeket, és közülük [csak] néhány megsebesült marad is, valamennyi felkél az ő sátorából, és megégetik e várost tűzzel.
11. És mikor a káldeusok serege elvonula Jeruzsálem alól a fáraó serege miatt,
12. Jeremiás is kiindula Jeruzsálemből, menvén a Benjámin földjére, hogy osztályrészt kapjon onnan a nép között.
13. Mikor pedig ő a Benjámin kapujához [ére], és ott vala egy őr, akinek neve Jériás vala, Selémiásnak fia, aki Hanániásnak fia vala, megfogá az Jeremiás prófétát, és monda: Te a káldeusokhoz szököl!
14. És monda Jeremiás: Hazugság! Nem szököm a káldeusokhoz! – de nem hallgata rá. És Jériás megfogá Jeremiást, és vivé őt a fejedelmekhez.
15. És a fejedelmek megharaguvának Jeremiásra, és megvereték őt, és veték a fogházba az írástudó Jonatán házába, mert azt rendelték vala fogháznak.
16. Mikor Jeremiás a tömlöcbe és a börtönbe juta, és sok napig vala ott Jeremiás;
17. Akkor elkülde Sedékiás király és előhozatá őt, és megkérdezé a király a maga házánál titkon, és monda: Van-e kijelentésed az Úrtól? Akkor monda Jeremiás: Van! És [azt is] mondá: A babiloni király kezébe adatol.
18. Azután monda Jeremiás Sedékiás királynak: Mit vétettem ellened, és a te szolgáid ellen, és e nép ellen, hogy a fogházba vetettetek engem?
19. És hol vannak a ti prófétáitok, akik prófétáltak nektek, mondván: Nem jő el a babiloni király tiellenetek és e föld ellen?
20. Most halld csak, uram, király, és hallgasd meg az én könyörgésemet, és ne küldj engem vissza az írástudó Jonatán házába, hogy ott ne haljak meg!
21. Parancsolta azért Sedékiás király, hogy vessék Jeremiást a tömlöc pitvarába, és adjanak neki naponként egy-egy darab kenyeret a sütők utcájából, amíg minden kenyér elfogy a városból. És ott marada Jeremiás a tömlöc pitvarában.