Jeruzsálem bevétetik, Sedékiást kiszúrt szemmel Babilonba viszik

1. Sedékiásnak, a Júda királyának kilencedik esztendejében, a tizedik hónapban eljöve Nabukodonozor, a babiloni király és egész serege Jeruzsálem ellen, és megszállák azt.
2. Sedékiás tizenegyedik esztendejében, a negyedik hónapban, a hónap kilencedikén ledőle a város [kőfala].
3. És bemenének a babiloni király fejedelmei mind, és leülének a középső kapuban: Nergál-Sarézer, Samegár-Nébó, Sársekim, Rabsáris, Nergál-Sarézer, Rabmág és mind a többi fejedelmei a babiloni királynak.
4. És mikor meglátta vala őket Sedékiás, a Júda királya, és mind a vitézlő férfiak, elfutamodának és kimenének éjjel a városból a király kertjén át az ajtón, a két kőfal között, és kimenének a pusztába vivő úton.
5. És űzék őket a káldeai seregek, és elfogák Sedékiást Jerikó pusztájában, és elhozák őt és elvivék Nabukodonozornak, a babiloni királynak Riblába, Hamát földjére, és ítéletet monda rája.
6. És megölé a babiloni király Sedékiásnak fiait szeme láttára Riblában, és Júdának minden nemeseit is megölé a babiloni király.
7. A Sedékiás szemeit pedig kitolatá, és vasba vereté őt, hogy elvigye őt Babilonba.
8. A király házát pedig, és a nép házait felgyújták a káldeusok tűzzel, és Jeruzsálem kőfalait leronták.
9. A nép többi részét pedig, amely a városban maradt vala, és a szökevényeket, akik hozzá szöktek vala, a nép többi részét, a még megmaradottakat elvivé Nabuzáradán, a poroszlók feje Babilonba.
10. A nép szegényeit pedig, akiknek semmijük sem vala, otthagyá Nabuzáradán, a poroszlók feje Júda földjében, és ada nekik szőlőket és szántóföldeket azon a napon.

Jeremiás Nabukodonozor által megszabadul és Ebed-Meleknek is szabadulását hirdeti

11. Jeremiás felől pedig parancsot ada Nabukodonozor, a babiloni király Nabuzáradánnak, a poroszlók fejének, mondván:
12. Vedd őt magadhoz, és viselj gondot reá, és semmi bajt ne okozz neki, hanem azt cselekedd vele, amit ő akar.
13. És elkülde Nabuzáradán, a poroszlók feje, és Nebusázban, Rabsáris és Nergál-Sarézer, Rabmág és a babiloni királynak több főembere.
14. Elküldének, [mondom], és elhozák Jeremiást a tömlöc pitvarából, és rábízák őt Gedáliásra, Ahikámnak, a Sáfán fiának fiára, hogy hazavigye őt, és lakozzék a nép között.
15. Az Úr pedig szóla Jeremiáshoz, mikor ő még a tömlöc pitvarában fogva vala, mondván:
16. Menj el, és szólj Ebed-Melekkel, a szerecsennel, mondván: Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Íme, én beteljesítem e város kárára és nem javára mondott beszédeimet, és azon a napon szemeid előtt lesznek azok.
17. És azon a napon megszabadítlak téged, azt mondja az Úr, és nem adatol amaz emberek kezébe, akiktől félsz,
18. Hanem bizonyára megszabadítlak téged, nem esel el fegyver miatt, és a lelked zsákmányul lesz neked, mert reménységed volt bennem, azt mondja az Úr.