Jeremiás az Úr parancsára tiltja Jóhanánt és a többi zsidókat az Egyiptomba menéstől

1. Eljöve pedig a csapatoknak minden tisztje, és Jóhanán, Káreának fia, és Jazánia, Ozániának fia, és az egész nép kicsinytől fogva nagyig,
2. És mondának Jeremiás prófétának: Hallgasd meg alázatos kérésünket, és könyörögj érettünk az Úrnak, a te Istenednek mind e maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid [jól] látnak minket;
3. És jelentse meg nekünk az Úr, a te Istened az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk!
4. És monda nekik Jeremiás próféta: Meghallottam. Íme, én könyörgök az Úrnak, a ti Isteneteknek a ti beszédeitek szerint, és mindazt, amit felel az Úr nektek, megjelentem nektek, el nem titkolok semmit tőletek.
5. Ők pedig mondának Jeremiásnak: Az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mindama beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mihozzánk az Úr, a te Istened.
6. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, amelyért mi téged őhozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára.
7. Lőn pedig tíz nap múlva, hogy szóla az Úr Jeremiásnak.
8. És odahívá Jóhanánt, Káreának fiát, és a seregeknek minden tisztjét, akik vele valának, és az egész népet kicsinytől fogva nagyig.
9. És monda nekik: Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, akihez küldöttetek engem, hogy megjelentsem előtte a ti könyörgésteket:
10. Ha állandóan megmaradtok e földön, felépítlek titeket és el nem rontlak, és elplántállak titeket és ki nem gyomlállak, mert megbántam a gonoszt, amit cselekedtem veletek.
11. Ne féljetek a babiloni királytól, akitől [most] féltek, ne féljetek tőle, azt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak és megszabadítsalak titeket az ő kezéből!
12. És irgalmasságot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzátok, és lakni hagyjon titeket a ti földeteken.
13. De ha ti ezt mondjátok: Nem lakunk e földön; nem hallgatván az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára,
14. Mondván: Nem! Hanem Egyiptom földjére megyünk be, ahol nem látunk harcot és nem hallunk trombitaszót, és kenyeret nem éhezünk, és ott lakozunk:
15. Most azért halljátok meg az Úrnak szavát, Júdának maradékai! Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Ha ti [csak] orcáitokat fordítjátok [is úgy], hogy bemenjetek Egyiptomba, és bementek, hogy ott tartózkodjatok,
16. Akkor a fegyver, amelytől ti féltek, legott utolér benneteket Egyiptom földjén, és az éhség is, amitől rettegtek, körülvesz titeket Egyiptomban, és ott haltok meg!
17. Mert az lesz, hogy mindazok a férfiak, akik [úgy] fordítják orcájukat, hogy bemenjenek Egyiptomba, hogy ott tartózkodjanak, meghalnak fegyver, éhség és döghalál miatt, és egy sem marad meg közülük, és nem szabadul meg a veszedelemtől, amelyet én bocsátok reájuk.
18. Mert ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Miképpen kiömlik az én haragom és búsulásom Jeruzsálem lakosaira, azonképpen kiöntöm az én haragomat tireátok, ha bementek Egyiptomba; és lesztek [ott] átok, csuda, szidalom, gyalázat, és többé nem látjátok e helyet!
19. Az Úr szólott hozzátok, oh Júdának maradékai! Ne menjetek Egyiptomba! Jól tudjátok meg, hogy bizonyságot tettem ma ellenetek!
20. Mert magatokat csaljátok meg a ti szívetekben, mert ti küldöttetek engem az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mondván: Könyörögj az Úrnak, a mi Istenünknek, és amint szól az Úr, a mi Istenünk, úgy jelentsd meg nekünk, és akképpen cselekszünk.
21. Mikor pedig ma megjelentem nektek, nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára és egyáltalán azokra, amelyekért engem tihozzátok küldött.
22. Most azért tudjátok meg jól, hogy fegyverrel, éhséggel és döghalállal haltok meg a helyen, ahová kívánkoztok menni, hogy ott tartózkodjatok.