Egyiptom ellen

1. Ez a szó, amelyet az Úr szólott Jeremiás prófétának a pogányok felől;
2. Egyiptom felől, a Nékó fáraónak, Egyiptom királyának serege felől, amely az Eufrátesz folyó mellett, Kárkemisben vala, amelyet megvere Nabukodonozor, a babiloni király Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében:
3. Készítsetek vértet és pajzst, és induljatok a harcra!
4. Nyergeljétek a lovakat, és üljetek fel, ti lovasok, és legyetek sisakokban! Tisztítsátok a kopjákat, öltsétek fel a páncélokat!
5. Mit látok? Ők megriadva hátrálni kezdenek, vitézeik leveretnek és futásnak erednek, és vissza sem tekintenek! Mindenfelől félelem, azt mondja az Úr.
6. Nem futhat el a gyors, és az erős sem menekülhet el; észak felé, az Eufrátesz folyó mellett legyőzetnek és elhullanak.
7. Kicsoda ez, aki növekedik, mint a folyóvíz, és olyan, mint a megháborodott vizű folyamok?
8. Egyiptom növekedik úgy, mint a folyóvíz, és mint a megháborodott vizű folyamok, mert ezt mondja: Felmegyek, ellepem a földet, elvesztem a várost és a benne lakókat!
9. Jöjjetek fel, lovak, és zörögjetek, szekerek, jöjjenek ki a vitézek, a szerecsenek és a líbiabeliek, akik pajzsot viselnek, és a lidiabeliek, akik kézívet viselnek!
10. Az a nap pedig az Úrnak, a Seregek Urának büntető napja, hogy bosszút álljon ellenségein. És a fegyver felemészt és jóllakik és megrészegül az ő vérükkel, mert áldozatja lesz az Úrnak, a Seregek Urának észak földjén, az Eufrátesz folyó mellett.
11. Menj föl Gileádba, és végy balzsamot, te szűz, Egyiptomnak leánya! Hiába sokasítod az orvosságokat, nincs gyógyír számodra!
12. Hallották a pogányok a te gyalázatodat, és a te kiáltásoddal betelt a föld, mert vitéz vitézbe ütközött, és mind a ketten együtt estek el.
13. Az a szó, amelyet az Úr Jeremiás prófétához szólott, Nabukodonozornak, a babiloni királynak eljövetele felől az Egyiptom földjének megverésére:
14. Hirdessétek Egyiptomban és híreszteljétek Migdólban, híreszteljétek Nófban és Táfnesben, és ezt mondjátok: Állj elő, és készítsd fel magadat, mert fegyver emészti meg a te kerületeidet!
15. Miért verettek le a te erőseid? Nem állhattak meg, mert az Úr rettentette el őket.
16. Megsokasította a tántorgót, egyik a másikra hullott, és ezt mondották: Kelj fel, és menjünk vissza a mi népünkhöz és a mi szülőföldünkre az erőszakoskodó fegyver elől!
17. Ezt kiáltják akkor: A fáraó, Egyiptom királya, a háborúság[nak] [királya], elhaladta a rendelt időt.
18. Élek én, azt mondja a király, akinek a neve Seregek Ura, hogy mint a Táborhegy [áll] a hegyek között, és mint a Kármel a tenger között, úgy jő el.
19. Készíts magadnak elköltözésre való edényeket, Egyiptom leányának lakosa, mert Nóf elpusztul és megég, lakatlanná lesz!
20. Szép üszőtinó Egyiptom, [de] pusztulás tör reá észak felől.
21. Még zsoldosai is olyanok őközöttük, mint a hizlalt borjúk, de ők is meghátrálnak, egyetemlegesen elfutnak, meg nem állnak, mert romlásuk napja jön reájuk, az ő megfenyíttetésük ideje.
22. Az ő szava, mint a csúszó kígyóé, mert nagy sereggel indulnak, és szekercékkel jőnek ellene, mint a favágók.
23. Kivágják az ő erdejét, azt mondja az Úr, mert beláthatatlanok, mert többen lesznek, mint a sáskák, és megszámlálhatatlanok.
24. Megszégyenül Egyiptom leánya, északi nép kezébe jut.
25. Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Íme, én megfenyítem Nó-Ammont, és a fáraót, és Egyiptomot, és az ő isteneit, és királyait, mind a fáraót, mind azokat, akik bíznak benne.
26. Odaadom őket az ő lelkük keresőinek kezébe, és Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe, és az ő szolgáinak kezébe; de azután úgy lakoznak abban, mint azelőtt, azt mondja az Úr.

Vigasztalás Izráelnek

27. És te ne félj, oh én szolgám, Jákób, és ne rettegj, Izrael, mert íme, én megszabadítlak téged messziről, és a te magodat is az ő fogságuk földjéről, és visszatér Jákób, és megnyugszik és békességben lesz, és nem lesz, aki megijessze.
28. Ne félj te, oh én szolgám, Jákób, azt mondja az Úr, mert én veled vagyok, mert véget vetek minden nemzetnek, akik közé kivetettelek téged, neked pedig nem vetek véget, hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül.