Júda népének bűnei és a miattuk fenyegető büntetések

1. Járjátok el Jeruzsálem utcáit, és nézzétek csak, és tudjátok meg és tudakozzátok meg annak piacain, ha találtok-e egy embert; ha van-e valaki, aki igazán cselekszik, hűségre törekszik, és én megbocsátok neki!
2. Még ha azt mondják is: Él az Úr! – bizony hamisan esküsznek!
3. Uram! A te szemeid avagy nem a hűségre [néznek]-e? Megverted őket, de nem bánkódtak, tönkretetted őket, de nem akarják felvenni a dorgálást; orcáik keményebbekké lettek a kősziklánál, nem akartak megtérni.
4. Én pedig ezt mondom vala: Bizony, szerencsétlenek ezek; bolondok, mert nem ismerik az Úrnak útját, Istenüknek ítéletét!
5. Elmegyek azért a főemberekhez, és beszélek velük; hiszen ők ismerik az Úrnak útját, Istenüknek ítéletét! Ámde ők törték össze egyetemlegesen az igát, és tépték le a köteleket!
6. Azért széttépi őket az oroszlán az erdőből, elpusztítja őket a puszták farkasa, párduc ólálkodik az ő városaik körül; aki kijön azokból, mind szétszaggattatik; mert megsokasodtak az ő bűneik, és elhatalmasodtak az ő hitszegéseik.
7. Oh, miért bocsátanék meg neked? Fiaid elhagytak engem, és azokra esküsznek, akik nem istenek; noha jól tartottam őket, mégis paráználkodtak és tolongtak a parázna házába.
8. [Mint a] hizlalt lovak, fickándozókká lettek; ki-ki az ő felebarátjának feleségére nyerít.
9. Avagy ne büntessem-e meg az ilyeneket, mondja az Úr, és az efféle népen, mint ez, ne álljon-e bosszút az én lelkem?
10. Menjetek fel az ő kerítéseire, és rontsátok, de ne tegyétek semmivé egészen! Távolítsátok el az ágait, mert nem az Úréi azok!
11. Mert igen hűtlenné lett hozzám az Izrael háza és a Júda háza, azt mondja az Úr!
12. Megtagadták az Urat, és azt mondták: Nincsen ő, és nem jöhet reánk veszedelem, sem fegyvert, sem éhséget nem látunk!
13. A próféták is széllé lesznek, és nem lesz, aki beszéljen bennük: így esik az ő dolguk!
14. Azért ezt mondja az Úr, a Seregeknek Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok, íme, tűzzé teszem az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megeméssze őket!
15. Íme, én hozok reátok messzünnen való nemzetet, oh Izrael háza, ezt mondja az Úr. Kemény nemzet ez, ősidőből való nemzet ez; nemzet, amelynek nyelvét nem tudod, és nem érted, mit beszél!
16. Tegze olyan, mint a nyitott sír; mindnyájan vitézek.
17. És megemészti aratásodat és kenyeredet, megemészti fiaidat és leányaidat, megemészti juhaidat és ökreidet, megemészti szőlődet és fügédet; erősített városaidat, amelyekben te bizakodol, fegyverrel rontja le.
18. De még ezekben a napokban sem teszlek benneteket egészen semmivé, azt mondja az Úr.
19. Ha pedig az lenne, hogy kérdeznétek: Miért cselekedte mindezt velünk az Úr, a mi Istenünk? – akkor azt mondjad nekik: Amiképpen elhagytatok engem és idegen isteneknek szolgáltatok a ti földeteken, azonképpen idegeneknek fogtok szolgálni olyan földön, amely nem a tiétek.
20. Hirdessétek ezt a Jákób házában, és hallassátok Júdában, mondván:
21. Halljátok csak, te bolond és esztelen nép, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak!
22. Nem féltek-e engem? – ezt mondja az Úr. Az én orcám előtt nem remegtek-e? Hiszen én rendeltem a fövenyt a tenger határának örök korlátul, amelyet át nem hághat, és ha megrázkódtatják is habjai, de nem bírnak vele, és ha megháborodnak, sem hághatnak át rajta.
23. De ennek a népnek szilaj és dacos szíve van; elhajlottak és elmentek;
24. És még szívükben sem mondják: Oh, csak félnők az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében; az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra!
25. A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti vétkeitek fosztottak meg titeket e jótól!
26. Mert istentelenek vannak az én népem között; guggolva fülelnek, mint a madarászok, tőrt hánynak, embereket fogdosnak.
27. Mint a madárral teli kalitka, úgy vannak teli az ő házaik álnoksággal, ezért lettek nagyokká és gazdagokká!
28. Meghíztak, megfényesedtek, eláradtak a gonosz beszédben, az árvának ügyét nem ítélik igaz ítélettel, hogy boldoguljanak, sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot.
29. Hát ezeket ne büntessem-e meg, ezt mondja az Úr; az ilyen nemzeten, mint ez, avagy ne álljon-e bosszút az én lelkem?
30. Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek e földön:
31. A próféták hamisan prófétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti! De mit cselekesznek majd utoljára?!