A legnagyobb gyalázat; pusztulás és száműzetés jön a népre Istentől való elszakadásáért

1. Abban az időben, azt mondja az Úr, kihányják majd Júda királyainak csontjait, és az ő fejedelmeinek csontjait, a papok csontjait, és a próféták csontjait, és Jeruzsálem lakosainak csontjait az ő sírjaikból,
2. És kiterítik azokat a napra, és a holdra, és az égnek minden serege elé, amelyeket szerettek, és amelyeknek szolgáltak, és amelyek után jártak, és amelyeket kerestek, és amelyek előtt leborultak; nem szedetnek össze, el sem temettetnek, ganéjjá lesznek a föld színén!
3. És inkább választja a halált, mint az életet az egész maradék, [mindazok], akik megmaradtak a gonosz nemzetségből, mindazokon a helyeken, [ahol] megmaradtak, ahová kiűztem őket, azt mondja a Seregek Ura!
4. Ezt is mondjad nekik: Így szól az Úr: Úgy esnek-e el, hogy fel nem kelhetnek? Ha elfordulnak, nem fordulhatnak-e vissza?
5. Miért fordult el ez a nép, Jeruzsálem [népe], örök elfordulással? A csalárdságnak adták magukat, visszafordulni nem akarnak.
6. Figyeltem és hallottam: nem igazán beszélnek, senki sincs, aki megbánja az ő gonoszságát, ezt mondván: Mit cselekedtem? Mindnyájan az ő futó-pályájukra térnek, mint a harcra rohanó ló.
7. Még az eszterág is tudja a maga [rendelt] idejét az égben, és a gerlice, a fecske és daru is megtartják, hogy mikor kell elmenniük, de az én népem nem tudja az Úr ítéletét!
8. Hogyan mondhatjátok: Bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony, íme, hazugságra munkál az írástudók hazug tolla!
9. Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogattatnak! Íme, megvetették az Úr szavát; micsoda bölcsességük van tehát nekik?
10. Azért az ő feleségeiket idegeneknek adom, mezőiket hódítóknak, mert kicsinytől fogva nagyig mindnyájan nyereség után nyargalnak, a prófétától fogva a papig mindnyájan hamisságot űznek,
11. És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!
12. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak: ezért elesnek majd az elesendőkkel, az ő megfenyíttetésük idején elhullanak, azt mondja az Úr.
13. Végképpen véget vetek nekik, azt mondja az Úr! Nincs gerezd a szőlőtőkén, nincs füge a fügefán, a levele is elhervadt; azt teszem azért, hogy tovavigyék őket.
14. Miért ülünk [még]? Gyűljetek össze, és menjünk be az erősített városokba, és hallgassunk ott, mert az Úr, a mi Istenünk hallgatásra juttatott minket, és mérges vizet adott innunk, mert vétkeztünk az Úr ellen!
15. [Miért] békességre várni, holott nincs semmi jó; gyógyító időre, holott íme, [itt] van az ijedelem!
16. Dántól fogva hallatszik az ő lovainak tüsszögése, méneinek nyerítő hangjától reng az egész föld; és eljőnek, és megemésztik e földet és mindenét, amije van, a várost és annak lakóit.
17. Mert íme, én viperakígyókat bocsátok reátok, amelyek ellen nincsen varázslás, és megmarnak titeket, azt mondja az Úr!
18. Megnyugodhatom-e a nyomorúság felett? Szívem eleped énbennem!
19. Íme, az én népem leányának kiáltó szava a messze földről: Nincsen-e ott az Úr a Sionon? Nincsen-e azon az ő királya? Miért ingereltek fel engem az ő faragott bálványaikkal, az idegen semmiségekkel?
20. Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!
21. Az én népem leányának romlása miatt megromlottam, szomorkodom, iszonyat fogott el engem!
22. Nincsen-e balzsamolaj Gileádban? Nincsen-e ott orvos? Miért nem gyógyíttatott meg az én népem leánya?