Krisztus megkenetése Bethániában

1. Jézus azért hat nappal a húsvét előtt méne Betániába, ahol a megholt Lázár vala, akit feltámasztott a halálból.
2. Vacsorát készítének azért ott neki, és Márta szolgál vala fel; Lázár pedig egy vala azok közül, akik együtt ülnek vala ővele.
3. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkené Jézus lábait, és megtörlé annak lábait a saját hajával; a ház pedig megtelék a kenet illatával.
4. Monda azért egy az ő tanítványai közül, iskariótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó vala:
5. Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron, és [miért nem] adták a szegényeknek?
6. Ezt pedig nem azért mondá, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivelhogy tolvaj vala, és nála vala az erszény, és amit abba tesznek vala, elcsené.
7. Monda azért Jézus: Hagyj békét neki; az én temetésem idejére tartogatta ő ezt.
8. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok.
9. A zsidók közül azért nagy sokaság értesült vala arról, hogy ő ott van, és odamenének nemcsak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból.
10. A papi fejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék,
11. Mivelhogy a zsidók közül sokan őmiatta menének oda, és hivének Jézusban.

Krisztus bevonulása Jeruzsálembe

12. Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött vala, hallván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő,
13. Pálmaágakat vőn, és kiméne elébe, és kiált vala: Hozsánna: Áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izraelnek ama királya!
14. Találván pedig Jézus egy szamarat, felüle arra, amint meg van írva:
15. Ne félj, Sionnak leánya: Íme, a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve.
16. Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem mikor megdicsőítteték Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek őfelőle vannak megírva, és [hogy] ezeket művelték ővele.
17. A sokaság azért, amely ővele vala, mikor kihívta Lázárt a koporsóból és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tőn.
18. Azért is méne őelébe a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát művelte vala.
19. Mondának azért a farizeusok egymás között: Látjátok-e, hogy semmit sem értek? Íme, [mind] e világ őutána megy.

Krisztus halálának gyümölcséről. Mennyei szózat

20. Néhány görög is vala azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen;
21. Ezek azért a galileai Betsaidából való Filephez menének, és kérék őt, mondván: Uram, látni akarjuk a Jézust.
22. Megy vala Filep, és szóla Andrásnak, és viszont András és Filep szóla Jézusnak.
23. Jézus pedig felele nekik, mondván: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Embernek Fia.
24. Bizony, bizony mondom nektek: ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
25. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
26. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
27. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára.
28. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből: Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem.
29. A sokaság azért, amely [ott] állt és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött; mások mondának: Angyal szólt neki.
30. Felele Jézus és monda: Nem énértem lőn e szó, hanem tiértetek.
31. Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme.
32. És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.
33. Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia.
34. Felele neki a sokaság: Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad: hogyan mondod hát te, hogy az Ember Fiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az Ember Fia?
35. Monda azért nekik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket; és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
36. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük.

A zsidók hitetlensége

37. És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hivének őbenne,
38. Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, amelyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? És az Úr karja kinek jelentetett meg?
39. Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ésaiás:
40. Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
41. Ezeket mondá Ésaiás, amikor látá az ő dicsőségét, és beszéle őfelőle.
42. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének őbenne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből,
43. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét.
44. Jézus pedig kiálta és monda: Aki hisz énbennem, nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem.
45. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem.
46. Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz.
47. És ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.
48. Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.
49. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.
50. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nekem.