Jóbot a Sátán Isten előtt tovább vádolja, betegséggel veri; a felesége keseríti és három barátja meglátogatja

1. Lőn pedig, hogy egy napon eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt. Eljöve a Sátán is közöttük, hogy udvaroljon az Úr előtt.
2. És monda az Úr a Sátánnak: Honnét jössz? És felelt a Sátán az Úrnak, és monda: Körülkerültem és át- meg átjártam a földet.
3. Monda pedig az Úr a Sátánnak: Észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs a földön olyan, mint ő: feddhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Még erősen áll az ő feddhetetlenségében, noha ellene ingereltél, hogy ok nélkül rontsam meg őt.
4. És felelt a Sátán az Úrnak, és monda: Bőrt bőrért; de mindent, amije van, odaad az ember az életéért.
5. Azért bocsásd ki csak a te kezedet, és verd meg őt csontjában és testében: avagy nem átkoz-e meg szemtől szembe téged?
6. Monda pedig az Úr a Sátánnak: Íme, kezedben van ő, csak életét kíméld.
7. És kiméne a Sátán az Úr elől, és megveré Jóbot undok fekéllyel talpától fogva a feje tetejéig.
8. És vőn egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ül vala a hamu közepette.
9. Monda pedig őneki az ő felesége: Erősen állsz-e még mindig a te feddhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és halj meg!
10. Ő pedig monda neki: Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el? Mindezekben sem vétkezék Jób az ő ajkaival.
11. Mikor pedig meghallá Jóbnak három barátja mind ezt a nyomorúságot, amely esett vala rajta, eljöve mindenik az ő lakóhelyéből: a témáni Elifáz, a sukhi Bildád és a naamai Cófár; és elvégezék, hogy együtt mennek be, hogy bánkódjanak vele és vigasztalják őt.
12. És amint ráveték szemüket távolról, nem ismerék meg őt, és fennhangon zokognak vala; azután pedig megszaggatá ki-ki a maga köntösét, és port hintének fejükre ég felé.
13. És ülének vele hét napon és hét éjszakán a földön, és nem szóla egyetlenegy szót egyik sem, mert látják vala, hogy igen nagy az ő fájdalma.