Jób hatodik védekezése: az istenteleneknek néha mégis jól van dolguk az ítéletig

1. Felelt pedig Jób, és monda:
2. Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalásotok [helyett].
3. Szenvedjetek el engem, amíg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet.
4. Avagy én embernek panaszolkodom-e? Miért ne volna hát keserű a lelkem?
5. Tekintsetek reám és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra.
6. Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet.
7. Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak?
8. Az ő magvuk előttük nő fel ővelük, és az ő sarjadékuk szemeik előtt.
9. Házuk békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen őrajtuk.
10. Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél.
11. Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik.
12. Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének.
13. Jólétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba;
14. Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te útjaidnak tudásában nem gyönyörködünk!
15. Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?
16. Mindazáltal az ő javuk nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem!
17. Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke, és jő rájuk az ő veszedelmük?! [Hányszor] osztogatja részüket haragjában?!
18. Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, amelyet forgószél ragad el.
19. Isten az ő fiai számára tartja fenn annak büntetését. Megfizet neki, hogy megérzi majd.
20. Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik.
21. Mert mi gondja van neki háza népére halála után, ha az ő hónapjainak száma letelt?!
22. Ki taníthatja Istent bölcsességre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is!
23. Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan;
24. Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad.
25. Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval.
26. Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket.
27. Íme, jól tudom a ti gondolataitokat és a hamisságokat, amelyekkel méltatlankodtok ellenem;
28. Mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora?
29. Avagy nem kérdeztétek-e meg azokat, akik [sokat] utaznak, és jeleiket nem ismeritek-e?
30. Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul.
31. Kicsoda veti szemére az ő útját, és amit cselekedett, kicsoda fizet meg neki azért?
32. Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdomb felett is él.
33. Édesek lesznek neki a sírnak hantjai, és maga után vonsz minden embert, amint számtalanok [mentek el] előtte.
34. Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad.