Elihu második beszéde: feddi Jóbnak vakmerő szavait. A Mindenható az ítéletet el nem fordítja

1. És szóla Elihu, és monda:
2. Halljátok meg, bölcsek, az én szavaimat, és ti tudósok, hajtsátok hozzám füleiteket!
3. Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.
4. Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó.
5. Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.
6. Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl [talált] hibám nélkül!
7. Melyik ember olyan, mint Jób, aki issza a csúfolást, mint a vizet,
8. És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár!
9. Mert azt mondja: Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él.
10. Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!
11. Sőt inkább, amint cselekszik az ember, úgy fizet neki, és ki-ki az ő útja szerint találja meg, amit keres.
12. Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!
13. Kicsoda bízta reá a földet, és ki rendezte az egész világot?
14. Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehelését magához vonná:
15. Elhervadna együtt minden test, és az ember visszatérne a porba.
16. Ha tehát van eszed, halld meg ezt, [és] a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!
17. Vajon aki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-e? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-e?
18. Aki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!
19. Aki nem nézi a fejedelmek személyét, és a gazdagot a szegénynek fölébe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő kezének munkája.
20. Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek, és elenyésznek, a hatalmas [is] eltűnik kéz nélkül!
21. Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.
22. Nincs sötétség és nincs a halálnak árnyéka, ahova elrejtőzhessék a gonosztevő;
23. Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre.
24. Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyükbe.
25. Ekképpen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenük fordul és szétmorzsoltatnak.
26. Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, ahol látják.
27. Akik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,
28. Hogy a szegény kiáltását hozzájuk juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja.
29. Ha ő nyugalmat ad, ki kárhoztatja őt? Ha elrejti arcát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt;
30. Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek!
31. Bizony az Istenhez így való szólni: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;
32. Amit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!
33. Avagy teszerinted fizessen-e [csak azért], mert ezt megveted, [és] hogy te szabd meg, és nem én? Nos, mit tudsz? Mondd!
34. Az okos emberek azt mondják majd nekem, és a bölcs férfiú, aki reám hallgat:
35. Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók!
36. Oh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mindvégiglen, amiért úgy felel, mint az álnok emberek!
37. Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.