Isten megítéli az ő népe ellenségit

1. Mert íme, azokon a napokon és abban az időben, amikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát:
2. Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velük az én népemért és örökségemért, az Izraelért, amelyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen;
3. Népemre pedig sorsot vetettek; a fiút szajháért adták oda, a leányt pedig borért cserélték el, hogy ihassanak.
4. Sőt, nektek is mi közötök velem, Tírusz, Szidon és Filiszteának egész környéke?! Vajon bosszút állani [jöttök]-e reám? Ha bosszút akarnátok rajtam állani, nagy hirtelen fejetekre fordítom vissza bosszútokat!
5. Mivelhogy elraboltátok ezüstömet és aranyomat, és legszebb kincsemet templomaitokba vittétek,
6. És a Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok a jávánok fiainak, hogy messze vessétek őket határaiktól:
7. Íme, kiindítom őket a helyből, ahova eladtátok őket, és fejetekre fordítom vissza bosszútokat.
8. És adom a ti fiaitokat és leányaitokat a Júda fiainak kezébe; azok pedig eladják őket a sabeusoknak, a messze lakó népnek; mert [ezt] végezte az Úr.

Isten népének szabadulása és boldogsága

9. Hirdessétek ezt a pogányok között; készüljetek harcra; indítsátok fel a hősöket! Járuljanak elé, jöjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak!
10. Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká, mondja a beteg [is]: Hős vagyok!
11. Siessetek és jöjjetek el, ti népek, mindenfelől, és seregeljetek egybe! Ide vezesd, Uram, a te hőseidet!
12. Serkenjenek fel, és jöjjenek fel a népek a Josafát völgyébe, mert ott ülök [törvényt], hogy megítéljek minden népeket.
13. Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az ő gonoszságuk!
14. Tömegek, tömegek az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében!
15. A nap és hold elsötétednek, a csillagok bevonják fényüket,
16. Az Úr pedig megharsan a Sionról, és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az ő népének oltalma, és az Izrael fiainak erőssége!
17. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta.
18. És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek, és a halmok tejjel folynak, és a Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad az Úrnak házából, és megöntözi a Sittimnek völgyét.
19. Egyiptom pusztasággá lészen, Edom pedig kietlen sivataggá a Júda fiain való erőszakosságért, mert ártatlan vért ontottak azoknak földjén.
20. De a Júda örökké megmarad; Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre.
21. És kitisztítom vérükből, amelyből még ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az Úr lakóhelye!