Józsué csodálatos győzelme öt emoreus királyon

1. Lőn pedig, hogy amikor meghallá Adonisédek, Jeruzsálemnek királya, hogy bevette vala Józsué Ait, és elpusztította azt, [és] hogy amint cselekedett vala Jerikóval és annak királyával, úgy cselekedett Aival és annak királyával, és hogy békességre léptek Gibeon lakói Izraellel, és közöttük vannak:
2. Igen megijedének, mivelhogy nagy város vala Gibeon, olyan, mint egy a királyi városok közül, sőt nagyobb vala az Ainál, férfiai pedig mind vitézek valának.
3. Külde azért Adonisédek, Jeruzsálemnek királya Hohámhoz, Hebronnak királyához, és Pireámhoz, Jármutnak királyához, és Jáfiához, Lákisnak királyához, és Debirhez, Eglonnak királyához, mondván:
4. Jöjjetek fel hozzám, és segéljetek meg engem, és verjük meg Gibeont, mert békességre lépett Józsuéval és Izrael fiaival!
5. Összegyűlének azért, és felméne az emoreusoknak öt királya: Jeruzsálemnek királya, Hebronnak királya, Jármutnak királya, Lákisnak királya, Eglonnak királya, ők maguk és minden seregük, és tábort ütének Gibeonnál, és hadakozának ellene.
6. Küldének azért Gibeon férfiai Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, mondván: Ne vond meg kezeidet a te szolgáidtól! Jöjj fel hozzánk hamar, és ments meg minket, és segíts rajtunk, mert mind felgyűltek ellenünk az emoreusok királyai, akik a hegyen lakoznak.
7. Felméne azért Józsué Gilgálból, ő maga és az egész hadakozó nép vele, és a seregnek minden vitéze.
8. Monda pedig az Úr Józsuénak: Ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket; senki sem áll meg közülük előtted.
9. És rájuk töre Józsué nagy hirtelen, [miután] egész éjszaka ment vala Gilgálból.
10. És megrettenté őket az Úr Izrael előtt, és megveré őket Gibeonnál nagy vereséggel, és űzé őket a Betoronba vivő úton, és vágá őket egészen Azekáig és Makkedáig.
11. Mikor pedig futnak vala ők Izrael előtt a betoroni lejtőn, az Úr nagy köveket hullata rájuk az égből egész Azekáig, és meghalának. Többen valának, akik a jégeső kövei miatt haltak vala meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai.
12. Akkor szóla Józsué az Úrnak azon a napon, amelyen odavetette az Úr az emoreust Izrael fiai elé. Ezt mondotta vala pedig Izrael szemei előtt: Állj meg, nap, Gibeonban, és hold, az Ajalon völgyében!
13. És megálla a nap, és vesztegle a hold is, amíg bosszút álla a nép az ő ellenségein. Avagy nincsen-e ez megírva a Jásár könyvében? És megálla a nap az égnek közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig.
14. És nem volt olyan nap, mint ez, sem annakelőtte, sem annakutána, hogy ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozik vala Izraelért.
15. Ezután visszatére Józsué és vele az egész Izrael a táborba, Gilgálba.
16. Ez az öt király pedig elfutott vala, és elrejtőzék Makkedában a barlangban.
17. És megizenék ezt Józsuénak, mondván: Megtaláltatott az öt király, elrejtőzve a makkedai barlangban.
18. És monda Józsué: Hengergessetek nagy köveket a barlang szájához, és rendeljetek mellé férfiakat, hogy őrizzék őket.
19. Ti pedig meg ne álljatok, nyomuljatok ellenségeitek után, és vágjátok utócsapataikat, és ne engedjétek őket bejutni az ő városaikba, mert kezetekbe adta őket az Úr, a ti Istenetek.
20. Minekutána pedig elvégezték Józsué és Izraelnek fiai azoknak igen nagy vereséggel való verését egészen azok megsemmisítéséig, és az élve maradtak a megerősített városokba vonultak,
21. Visszatére az egész nép Józsuéhoz a táborba, Makkedába békességgel; nyelvét se mozdította senki Izrael fiai ellen.
22. És monda Józsué: Nyissátok fel a barlang száját, és hozzátok ki hozzám ezt az öt királyt a barlangból!
23. És akképpen cselekedének, és kihozák hozzá a barlangból ezt az öt királyt: Jeruzsálem királyát, Hebron királyát, Jármut királyát, Lákis királyát, Eglon királyát.
24. Mikor pedig kihozták vala ezt az öt királyt Józsuéhoz, előhívatá Józsué Izraelnek minden férfiát, és monda a hadakozó nép vezéreinek, akik vele mentek vala: Jöjjetek elő, tegyétek lábaitokat e királyoknak nyakára! Eljövének azért, és tevék lábaikat azoknak nyakára.
25. És monda nekik Józsué: Ne féljetek, és meg ne rettenjetek! Legyetek bátrak és erősek, mert ekképpen cselekszik az Úr minden ellenségetekkel, akik ellen ti hadakoztok!
26. Azután pedig megveré őket Józsué, és megölé őket, és felakasztatá őket öt fára, és felakasztva maradtak a fákon mind estvéig.
27. Lőn pedig a nap lementének idején, parancsola Józsué, és levevék őket a fákról, és behányák őket a barlangba, amelyben elbújtak vala, és nagy köveket rakának a barlang szája elé, mind e napig.

Józsué további sikerei

28. Makkedát is bevevé Józsué ugyanazon a napon, és fegyver élére hányá azt és annak királyát, és megölé őket, és egy lelket sem engedett menekülni azokból, amelyek benne valának. Úgy cselekedék Makkedának királyával, amint cselekedett vala Jerikónak királyával.
29. Általméne annakutána Józsué és vele az egész Izrael Makkedából Libnába, és hadakozék Libnával.
30. És kezébe adá az Úr azt is Izraelnek, és annak királyát; és fegyver élére hányá azt, és egy lelket sem engede menekülni azokból, amelyek benne valának. És úgy cselekedék annak királyával, amint cselekedett vala Jerikónak királyával.
31. Libnából pedig általméne Józsué és vele az egész Izrael Lákisba, és táborba szálla mellette, és hadakozék ellene.
32. És kezébe adá az Úr Izraelnek Lákist, és bevevé azt másodnapon, és fegyver élére hányá azt, és minden lelket, amely benne vala, egészen úgy, amint cselekedett vala Libnával.
33. Akkor feljöve Hórám, Gézernek királya, hogy megsegélje Lákist, de megveré Józsué őt és az ő népét annyira, hogy egy menekülőt sem hagya meg neki.
34. Lákisból pedig általméne Józsué és vele az egész Izrael Eglonba, és táborba szállának ellene, és hadakozának ellene.
35. És bevevék azt ugyanazon a napon, és fegyver élére hányák azt; és megöle minden lelket, amely benne vala, ugyanazon a napon, egészen úgy, amint cselekedett vala Lákissal.
36. Felméne azután Józsué Eglonból és ővele az egész Izrael Hebronba, és hadakozának az ellen.
37. És bevevék azt, és fegyver élére hányák azt és annak királyát és minden városát, és egy lelket sem engede menekülni azokból, amelyek benne valának, egészen úgy, amint cselekedett vala Eglonnal, elvesztvén azt és minden lelket, amely benne vala.
38. Fordula azután Józsué és vele az egész Izrael Debirnek, és hadakozék az ellen.
39. És bevevé azt és annak királyát és minden városát, és fegyver élére hányá őket, és megölének minden lelket, amely benne vala, nem hagyott menekülni valót. Amiképpen cselekedett vala Hebronnal, úgy cselekedék Debirrel és annak királyával, avagy amiképpen Libnával és annak királyával cselekedett vala.
40. Megveré azért Józsué az egész földet: a hegységet és a déli vidéket, a síkságot és a lejtőket, és mindazoknak királyait, menekülnivalót sem hagyott; és megöle minden élőt, amint megparancsolta vala az Úr, az Izraelnek Istene.
41. Megveré pedig őket Józsué Kádes-Barneától fogva egész Gázáig, a Gósennek is minden földjét egész Gibeonig.
42. És mindezeket a királyokat és azoknak földjét egy útban hódítá meg Józsué, mivelhogy az Úr, Izraelnek Istene hadakozott vala Izraelért.
43. Azután visszatére Józsué és vele az egész Izrael a táborba, Gilgálba.