A Jordán mindkét oldalán legyőzőtt harmincegy király

1. Ezek pedig ama földnek királyai, akiket levertek Izraelnek fiai, és akiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl napkelet felé, az Arnon-pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől:
2. Szíhon, az emoreusok királya, aki lakik vala Hesbonban, aki uralkodik vala Aróertől fogva, amely van az Arnon- patak partján, és a patak közepétől, és a Gileád felétől a Jabbok-patakig, az Ammon fiainak határáig.
3. És a mezőségtől a Kinneróth tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sós-tengerig napkelet felé, a Bét-Jesimothi útig, és délfelé a Piszga hegyoldalainak aljáig.
4. És Ógnak, a Básán királyának tartománya, aki Refaim maradékai közül való, aki Astarotban és Edreiben lakozik vala.
5. És uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesurnak és Maakhátnak határáig, és a fél Gileádon, Szíhonnak, Hesbon királyának határáig.
6. Mózes, az Úrnak szolgája, és Izraelnek fiai verték le őket, és odaadta azt [a földet] Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád [nemzetségeknek] és a Manassé nemzetség felének.
7. Ezek pedig ama földnek királyai, akiket levertek vala Józsué és az Izraelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól fogva, amely van a Libanon völgyében, egészen a kopasz hegyig, amely Szeir felé emelkedik. És odaadá azt Józsué örökségül az Izrael nemzetségeinek, az ő osztályrészeik szerint:
8. A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken a kitteus, emoreus, kananeus, perizeus, kivveus és jebuzeusok [földjét].
9. Jerikónak királya egy; Ainak, amely oldalra vala Bétel felé, királya egy;
10. Jeruzsálemnek királya egy; Hebronnak királya egy;
11. Jármutnak királya egy; Lákisnak királya egy;
12. Eglonnak királya egy; Gézernek királya egy;
13. Debirnek királya egy; Gédernek királya egy;
14. Hormáhnak királya egy; Aradnak királya egy;
15. Libnának királya egy; Adullámnak királya egy;
16. Makkedának királya egy; Bételnek királya egy;
17. Tappuáhnak királya egy; Héfernek királya egy;
18. Afeknek királya egy; Lassáronnak királya egy;
19. Madonnak királya egy; Hásornak királya egy;
20. Simron Meronnak királya egy; Aksáfnak királya egy;
21. Taanáknak királya egy; Megiddónak királya egy;
22. Kedesnek királya egy; a Kármelen levő Jokneámnak királya egy;
23. A Dór magaslatán levő Dórnak királya egy; a Gilgál népeinek királya egy;
24. Tircának királya egy; összesen harmincegy király.