Az ország elosztása

1. Mikor Józsué megvénhedett és igen megidősödött vala, monda az Úr neki: Te megvénhedtél, igen megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt elfoglalnivaló.
2. Ez az a föld, ami fennmaradt: a filiszteusoknak minden tartománya és az egész Gesur
3. A Sikhórtól fogva, amely Egyiptom felett [foly], egészen Ekronnak határáig északra, [mely] a kananeushoz számíttatik; a filiszteusok öt fejedelemsége: a Gázáé, Asdódé, Askelóné, Gáté, Ekroné és az Avveusoké,
4. Délről a kananeusnak egész földje és Meára, amely a szidonbelieké Afékáig, az emoreusok határáig,
5. Továbbá a Gibli földje és az egész Libanon napkelet felé Baál-Gádtól fogva, amely a Hermon hegy alatt van, egészen addig, ahol Hamáthba mennek.
6. A hegységnek minden lakosát a Libanontól Miszrefóth-Majimig, a szidoniakat mind, magam űzöm ki őket Izrael fiai elől, csak sorsold ki Izraelnek örökségül, amint megparancsoltam neked.
7. Mostan azért oszd el ezt a földet örökségül kilenc nemzetségnek és a Manassé nemzetség felének.
8. Ővele együtt a Rúben és Gád [nemzetségek] elvették örökségüket, amelyet adott vala nekik Mózes, túl a Jordánon, napkelet felé, amiképpen adta vala nekik Mózes, az Úrnak szolgája.
9. Aróertől fogva, amely az Arnon-patak partján van, úgy a várost, amely a völgynek közepette van, mint Medebának minden sík földjét Dibonig.
10. És minden városát Szíhonnak, az emoreusok királyának, aki uralkodik vala Hesbonban, az Ammon fiainak határáig.
11. És Gileádot, és Gesurnak és Maakátnak határát, az egész Hermon hegyet, és az egész Básánt Szalkáig.
12. Básánban Ógnak egész országát, aki uralkodik vala Astarótban és Edreiben. Ez maradt vala meg a Refaim maradékai közül, de leveré és kiűzé őket Mózes.
13. De Izrael fiai nem űzék ki a gesurit és a maakhátit, és ott is lakik a gesuri és maakháti az Izrael között mind e mai napig.
14. Csak Lévi nemzetségének nem adott örökséget; az Úrnak, Izrael Istenének tüzes áldozatai az ő öröksége, amint szólott vala neki.

A harmadfél törzs öröksége a Jordánon túl

15. Adott vala pedig Mózes [örökséget] a Rúben fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
16. És lőn az ő határuk Aróertől fogva, amely az Arnon-folyó partján van, úgy a város, amely a völgy közepette van, mint az egész sík föld Medeba mellett;
17. Hesbon és annak minden városa, amelyek a sík földön vannak; Dibon, Bámoth-Baál és Bét-Baál-Meon;
18. És Jahca, Kedemót és Méfaát;
19. És Kirjátaim, Szibma és Ceret-Sáhár, a völgy mellett való hegyen;
20. És Bét-Peór, a Piszga hegyoldalai, és Bét-Jesimóth;
21. És a sík föld minden városa, és Szíhonnak, az emoreusok királyának egész országa, aki uralkodik vala Hesbonban, akit megvert vala Mózes, őt és a Midiánnak fejedelmeit: Evit és Rékemet, Cúrt és Húrt és Rébát, Szíhonnak fejedelmeit, akik e földön laktak vala.
22. A jövendőmondó Bálámot is, Beórnak fiát, megölék Izrael fiai fegyverrel, azokkal együtt, akiket levágtak vala.
23. Vala tehát a Rúben fiainak határa a Jordán és melléke. Ez a Rúben fiainak öröksége az ő családjaik szerint, a városok, és azoknak falui.
24. A Gád nemzetségének, a Gád fiainak is adott vala [örökséget] Mózes az ő családjaik szerint.
25. És lőn az ő határuk Jaázer, és Gileádnak minden városa, és az Ammon fiai földjének fele Aróerig, amely Rabba felett van.
26. És Hesbontól fogva Ramath-Micpéig és Betónimig, meg Mahanáimtól Debir határáig.
27. A völgyben pedig Bét-Harám, Bét-Nimra, Szukkót és Cáfon, Szíhon- nak, Hesbon királyának maradék országa, a Jordán és melléke, a Kinnereth tenger széléig a Jordánon túl napkelet felé.
28. Ez a Gád fiainak örökségük az ő családjaik szerint, a városok, és azoknak falui.
29. A Manassé nemzetség felének is adott vala Mózes [örökséget]. És lőn a Manassé fiainak fél ágáé az ő családjaik szerint,
30. És lőn az ő határuk Mahanáimtól fogva az egész Básán, Ógnak, Básán királyának egész országa és Jairnak minden faluja, amelyek Básánban vannak, hatvan város.
31. És pedig Gileádnak fele, és Astarót, és Edrei, Óg országának városai Básánban, a Manassé fiának, Mákirnak fiaié, Mákir feléé, az ő családjaik szerint.
32. Ezek azok, amiket örökségül adott vala Mózes a Moáb mezőségén a Jordánon túl, Jerikótól napkelet felé.
33. A Lévi nemzetségének pedig nem adott vala Mózes örökséget. Az Úr, Izraelnek Istene az ő örökségük, amint szólott vala nekik.