Júda törzsének határai és városai

1. A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Cin pusztája délre, a déli határnak végén.
2. Vala pedig az ő déli határuk a Sós-tengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, amely délfelé fordul.
3. És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Cin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak, és kerül Karka felé,
4. Majd átmegy Asmonnak, és halad Egyiptom patakjának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.
5. Napkelet felé pedig a Sós-tenger a határ a Jordán végéig. Az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől [kezdődik],
6. És felmegy ez a határ Bét-Hoglának, és átmegy északra Bét-Arabán, majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez.
7. És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, amely átellenében van az Adummim hágójának, amely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-Semes vizeire, és tovahalad a Rógel forrása felé.
8. Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, amely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, amely északra van a Refaim völgyének szélén.
9. És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez, és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirját-Jeárimnak.
10. Baalától pedig fordul e határ napnyugatnak a Szeir-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé, és alámegy Bét-Semesnek, és átmegy Timnának.
11. Majd tovamegy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tovamegy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.
12. A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa körös-körül az ő házuk népe szerint.
13. Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint: Kirját-Arbának, Anák atyjának [városát], azaz Hebront.
14. És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit.
15. És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirját-Széfer volt.
16. És monda Káleb: Aki megveri Kirját-Széfert, és elfoglalja azt, neki adom Akszát, az én leányomat feleségül.
17. Elfoglalá pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és neki adá Akszát, az ő leányát feleségül.
18. És lőn, hogy amikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról, Káleb pedig monda neki: Mi bajod?
19. Ő pedig monda: Adj áldást nekem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nekem vízforrásokat is. És neki adá a felső forrást és az alsó forrást.
20. Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
21. A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur,
22. Kina, Dimóna és Adada,
23. Kedes, Hásor és Ithnán,
24. Zif, Télem és Bealóth,
25. Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor,
26. Amam, Séma és Móláda,
27. Hasar-Gáddah, Hesmón és Bét-Pelet,
28. Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja,
29. Baála, Ijjim és Ecem,
30. Elthólad, Keszil és Hormah,
31. Siklág, Madmanna és Szanszanna,
32. Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilenc város, és ezek falui.
33. A síkságon: Esthaól, Córah és Asnáh,
34. Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám,
35. Jármut, Adullám, Szókó és Azéka,
36. Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város, és azok falui.
37. Senán, Hadása és Migdal-Gád,
38. Dilán, Micpe és Jokteél,
39. Lákis, Bockát és Eglon,
40. Kabbon, Lahmász és Kitlis,
41. Gedéróth, Bét-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város, és ezeknek falui.
42. Libna, Ether és Asán,
43. Jifta, Asná és Necib,
44. Keila, Akzib és Marésa. Kilenc város, és ezeknek falui.
45. Ekron, ennek mezővárosai és falui.
46. Ekrontól fogva egész a tengerig mindazok, amelyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.
47. Asdód, ennek mezővárosai és falui, Gáza, ennek mezővárosai és falui Egyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke.
48. A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó,
49. Danna, Kirját-Szanna, azaz Debir,
50. Anáb, Estemót és Anim,
51. Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város, és ezeknek falui.
52. Aráb, Dúma és Esán,
53. Janum, Bét-Tappuah és Aféka,
54. Humta, Kirját-Arba, azaz Hebron és Cihor. Kilenc város, és ezeknek falui.
55. Maón, Karmel, Zif és Júta,
56. Jezréel, Jokdeám és Zánoah,
57. Kajin, Gibea és Timna. Tíz város, és ezeknek falui.
58. Halhul, Bét-Cúr és Gedor,
59. Maarát, Bét-Anóth és Elthekon. Hat város, és ezeknek falui.
60. Kirját-Baál, azaz Kirját-Jeárim, és Rabba. Két város, és ezeknek falui.
61. A pusztában: Bét-Arábá, Middin és Szekáka,
62. Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város, és ezeknek falui.
63. De a jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben mind e mai napig.