A szent sátor Silóban. A még hátra levő országrész felosztása

1. Izrael fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezék Silóban, és oda helyezték a gyülekezetnek sátorát, minekutána meghódola előttük a föld.
2. De maradtak vala még Izrael fiai között, akiknek nem osztották vala ki az ő örökségüket: hét nemzetség.
3. Monda azért Józsué Izrael fiainak: Meddig vonakodtok még elmenni, hogy elfoglaljátok a földet, amelyet nektek adott az Úr, a ti atyáitoknak Istene?
4. Hozzatok elő három-három férfiút nemzetségenként, és elküldöm őket, hogy keljenek fel, és járják el a földet, és írják fel azt az ő örökségük szerint, és térjenek vissza hozzám,
5. Azután osszák fel azt maguk közt hét részre. Júda maradjon meg a maga határaiban dél felől, József háza pedig maradjon meg a maga határaiban észak felől.
6. És ti írjátok le a földet hét részre, és hozzátok ide hozzám, hogy sorsot vessek itt nektek az Úr előtt, a mi Istenünk előtt,
7. Mert a lévitáknak nincs részük tiközöttetek, mivelhogy az Úrnak papsága az ő örökségük; Gád pedig, és Rúben, és Manassé fél nemzetsége megkapták az ő örökségüket a Jordánon túl napkelet felé, amit Mózes, az Úrnak szolgája adott vala nekik.
8. És felkelének azok a férfiak, és elmenének. Parancsola pedig Józsué azoknak, akik elmenének, hogy leírják a földet, mondván: Menjetek el, és járjátok el a földet, és írjátok le azt, azután térjetek vissza hozzám, és itt vetek nektek sorsot Silóban, az Úr előtt.
9. Elmenének azért a férfiak, és általmenének a földön, és leírák azt városonként hét részre könyvben, azután visszatérének Józsuéhoz a táborba, Silóba.
10. És sorsot vete nekik Józsué Silóban az Úr előtt, és elosztá ott Józsué a földet Izrael fiai között az ő osztályrészeik szerint.

Benjámin öröksége

11. És kijöve a Benjámin fiai nemzetségének sors szerint való része az ő családjaik szerint; éspedig esék az ő sors szerint való részüknek határa a Júda fiai és a József fiai közé.
12. Vala pedig az ő határuk az északi oldalon a Jordántól fogva, és felméne a határ Jerikó háta mögé észak felé, azután felméne a hegyre napnyugat felé, a szélei pedig Bét-Aven pusztájánál valának.
13. Onnan pedig átmegy a határ Lúz felé, Lúznak, azaz Bételnek háta mögé dél felől; azután alámegy a határ Ataroth-Adárnak a hegyen, amely dél felől van alsó Bét-Horontól.
14. Majd továbbmegy a határ, és kerül a nyugati oldalnak dél felé, attól a hegytől, amely átellenben van Bét-Horonnal délről; a szélei pedig Kirját-Baál, azaz Kirját-Jeárim felé, a Júda fiainak városa felé vannak. Ez a napnyugati határ.
15. A déli oldala pedig van Kirját-Jeárim szélétől kezdve, és megy a határ napnyugat felé, megy a Nefthoa vizének kútfejéhez.
16. Azután alámegy a határ a hegynek széléhez, amely átellenben van a Hinnom fiának völgyével, amely észak felé van a Refaim völgyében; alámegy a Hinnom völgyébe is a Jebuzeus mellett dél felé, és alámegy a Rógel forrásához.
17. És kerül észak felől, és megy Én-Semesnek, azután megy Gelilothnak, amely átellenben van az Adummimba felvivő úttal, majd alámegy Bohánnak, a Rúben fiának kövéhez.
18. És átmegy az Arabával átellenben levő oldalra észak felé, és alámegy Arabába is.
19. Átmegy a határ azután Bét-Hogla oldalára észak felé; a határ szélei pedig északnak a Sós-tenger csúcsánál, délnek a Jordán végénél vannak. Ez a dél felé való határ.
20. A Jordán pedig határolja azt a napkelet felől való oldalról. Ez a Benjámin fiainak öröksége az ő határaik szerint körös-körül, az ő családjaik szerint.
21. A Benjámin fiai nemzetségének városai pedig az ő családjaik szerint [ezek]: Jerikó, Bét-Hogla és Emek-Kecic,
22. Bét-Arábá, Cemaraim és Bétel,
23. Avvim, Pára és Ofra,
24. Kefár-Amóni, Ofni és Gába. Tizenkét város, és azoknak falui.
25. Gibeon, Ráma és Beéroth,
26. Micpe, Kefira és Móca,
27. Rekem, Jirpeél és Thareala,
28. Céla, Elef és Jebuzeus, azaz Jeruzsálem, Gibeath, Kirját. Tizennégy város, és ezeknek falui. Ez a Benjámin fiainak öröksége az ő családjaik szerint.