A többi hat törzs öröksége

1. A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségük a Júda fiainak öröksége között.
2. És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda,
3. Hacar-Sual, Bála és Ecem,
4. Eltolad, Betul és Horma,
5. Ciklág, Bét-Markaboth és Hacar-Szusza,
6. Bét-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város, és ezeknek falui.
7. Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város, és ezeknek falui,
8. És mindazok a faluk, amelyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
9. A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségük, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala, mint illett volna nekik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.
10. A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségüknek határa Száridig.
11. És felmegy az ő határuk nyugatnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, amely átellenben van Jokneámmal.
12. Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tovamegy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.
13. Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kacinnak, és tovamegy Rimmonnak, kerülvén Néa felé,
14. És ennél kerül a határ északról Hannathonnak, a széle pedig a Jiftah-Él völgye.
15. Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Betlehem. Tizenkét város, és azoknak falui.
16. Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok, és ezeknek falui.
17. A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta az ő családjaik szerint.
18. És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem,
19. Hafaráim, Sion és Anaharath,
20. Rabbith, Kisjon és Ébec,
21. Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Bét-Paccéc.
22. És éri a határ Tábort, Sahacimát és Bét-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város, és ezeknek falui.
23. Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint; a városok, és ezeknek falui.
24. A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
25. És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf,
26. Alammelek, Amead és Misál, és éri Karmelt nyugat felé és Sihór-Libnátot.
27. Azután visszafordul napkelet felé Bét-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Bét-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől,
28. És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Cidonig.
29. Azután visszafordul a határ Rámának, Tírusznak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;
30. És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város, és ezeknek falui.
31. Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok, és ezeknek falui.
32. A sors által való hatodik rész juta a Naftali fiainak, a Naftali fiainak az ő családjaik szerint.
33. Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Caanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig, a széle pedig a Jordán vala.
34. Azután fordul a határ nyugat felé Aznoth-Tábornak, innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugat felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.
35. Erősített városok [ezek]: Ciddim, Cér, Hammath, Rakkath és Kinnereth,
36. Adáma, Ráma és Hásor,
37. Kedes, Edrei és Én-Hásor,
38. Jireon, Migdal-Él, Horem, Bét-Anath és Bét-Semes. Tizenkilenc város, és ezeknek falui.
39. Ez a Naftali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint; a városok, és ezeknek falui.
40. A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
41. És lőn az ő örökségüknek határa: Córa, Estháol és Ir-Semes,
42. Saalabbin, Ajjálon és Jithla,
43. Élon, Timnatha és Ekrón,
44. Eltheké, Gibbeton és Baalát,
45. Jehud, Bené-Bárak és Gát-Rimmon,
46. Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral.
47. De továbbméne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjuknak, Dánnak nevére.
48. Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.

Józsué öröksége

49. Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbevételét annak határai szerint, akkor adának Izrael fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának őközöttük.
50. Az Úr rendelése szerint adák neki azt a várost, amelyet kért vala: Timnat-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.
51. Ezek azok az örökségek, amelyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izrael fiai nemzetségeinek sors szerint Silóban az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.