Ráháb megment két izráelita kémet azért az igéretért, hogy őt és háznépét majd megkimélik

1. És Józsué, a Nún fia, elkülde Sittimből titkon két férfiút kémekül, mondván: Menjetek el, tekintsétek meg azt a földet és Jerikót! Azok pedig elmenének, és bemenének egy parázna asszonynak házába, akinek Ráháb vala neve, és ott hálának.
2. Mikor pedig megjelentették ezt Jerikó királyának, mondván: Íme, férfiak jöttek ide ez éjszaka az Izrael fiai közül e földnek kémlelésére,
3. Akkor külde Jerikó királya Ráhábhoz, mondván: Hozd ki a férfiakat, akik bementek hozzád, akik házadba mentek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet.
4. Az asszony pedig fogá a két férfiút, és elrejté vala őket, és monda: Úgy van! Bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem tudom, honnan valók voltak.
5. És kimentek e férfiak kapuzáráskor a sötétben; nem tudom, hová mentek a férfiak. Siessetek gyorsan utánuk, mert utolérhetitek őket!
6. Pedig ő felhágatta őket a házhéjára, és elbújtatta őket a száras len közé, amely neki a házhéjára volt kirakva.
7. És utánuk sietének a férfiak a Jordánhoz vivő úton a rév felé. A kaput pedig bezárták azután, hogy kimenének azok, akik őket üldözik vala.
8. Ők pedig még le sem feküvének, amikor felméne őhozzájuk [az asszony] a házhéjára,
9. És monda a férfiaknak: Tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy e földnek minden lakosa megolvad előttetek.
10. Mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a Vörös-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szíhonnal és Óggal, akiket megöltetek.
11. És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti Istenetek az Isten fenn az égben és alant a földön!
12. Most azért esküdjetek meg, kérlek, nekem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekesztek majd az én atyámnak házával, és igaz jelt adtok nekem,
13. Hogy életben hagyjátok az én atyámat és anyámat, férfi- és nőtestvéreimet, és mindent, ami az övék, és megmentitek a mi lelkünket a haláltól!
14. És mondának neki a férfiak: A mi lelkünket érje helyettetek a halál, ha meg nem jelentitek ezt a mi dolgunkat! És ha nekünk adja az Úr ezt a földet, irgalmasságot és igazságot cselekszünk veled.
15. Alábocsátá azért őket kötélen az ablakon (mert az ő háza a kőkerítés falán vala, és ő a kőkerítésen lakik vala).
16. És monda nekik: A hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek három napig, amíg visszatérnek az üldözők, azután pedig menjetek a magatok útján.
17. A férfiak pedig mondának neki: Ártatlanok leszünk ezen te esketésedtől, amellyel te megeskettél minket.
18. Ha bejövünk mi erre a földre, kösd e vörös fonalú zsinórt ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsátottál minket; atyádat, anyádat és atyádfiait pedig, és atyádnak egész háznépét gyűjtsd be magadhoz a házba.
19. És akkor, ha akárki kijön a te házadnak ajtain, annak vére az ő fején lesz, mi pedig ártatlanok leszünk; mindannak vére pedig, aki teveled lesz a házban, a mi fejünkön legyen, ha valakinek keze lenne azon.
20. Ha pedig megjelented ezt a mi dolgunkat, akkor mi fel leszünk oldva az eskü alól, amellyel te megeskettél minket.
21. Monda pedig amaz: Amint szólottatok, úgy legyen! Ekkor elbocsátá őket, és elmenének, a vörös zsinórt pedig reáköté az ablakra.
22. És elmenének és eljutának a hegyre, és ott maradának három nap, mígnem visszatérének az üldözők. Keresék ugyanis őket az üldözők minden úton, de nem találták vala.
23. Akkor a két férfiú visszatére, és leszállának a hegyről, és átmenének a [Jordánon], és eljutának Józsuéhoz, a Nún fiához, és elbeszélének neki mindent, ami történt vala velük.
24. És mondának Józsuénak: Bizony, kezünkbe adta az Úr azt az egész földet; meg is olvadt már a földnek minden lakosa miattunk.