Józsué összegyűjti az egész Izráelt intésének meghallgatására

1. Lőn pedig sok nappal azután, hogy nyugodalmat adott vala az Úr Izraelnek minden őkörülötte lévő ellenségeitől, megvénhedék Józsué és megidősödék.
2. Előhívá ekkor Józsué az egész Izraelt, annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és monda nekik: Én megvénhedtem és megidősödtem.
3. Magatok is láttatok mindent, amit az Úr, a ti Istenetek mindeme népekkel cselekedett tielőttetek, mivelhogy maga az Úr, a ti Istenetek harcolt értetek.
4. Íme, elosztám nektek sors által a fennmaradt népeket örökségül a ti nemzetségeitek szerint a Jordántól kezdve, és mindazokat a népeket, amelyeket kipusztítottam, és a nagy tengert is napnyugat felől.
5. Az Úr pedig, a ti Istenetek kiűzi őket a ti orcátok elől, és kiűzi őket tielőletek, hogy örököseivé legyetek az ő földjüknek, amint megmondotta vala nektek az Úr, a ti Istenetek.
6. Legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mindazt, ami meg van írva a Mózes törvényének könyvében, hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre,
7. Hogy össze ne elegyedjetek ezekkel a népekkel, azokkal, amelyek fennmaradtak közöttetek; isteneiknek nevét ki se ejtsétek, azokra ne esküdjetek, se ne szolgáljatok nekik, se előttük meg ne hajoljatok,
8. Hanem ragaszkodjatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, amiképpen e mai napig cselekedtetek!
9. Ezért űzött ki az Úr előletek nagy és erős népeket; ami pedig titeket illet, senki meg nem állhatott ellenetekben mind e napig.
10. Egy férfiú közületek elűz ezret, mert az Úr, a ti Istenetek az, aki harcol értetek, amiképpen megmondta vala nektek.
11. Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket!
12. Mert ha elfordulván elfordultok [tőle], és ragaszkodtok e népek maradékaihoz, amelyek itt maradtak tiközöttetek, és sógorságot köttök ővelük, és összeelegyedtek velük és ők veletek,
13. Bizonnyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek ki nem űzi többé e népeket tielőletek, sőt, inkább lesznek tinektek tőrré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott tinektek!
14. Én pedig íme, megyek már a minden földinek útján: Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mindama jó szóból, amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek. Minden betelt rajtatok, egy szó sem esett el azokból!
15. De amiképpen betelt rajtatok mindaz a jó szó, amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek, akképpen teljesíti majd rajtatok mind a gonosz szót [is] az Úr, míglen kipusztít titeket e jó földről, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott tinektek,
16. Ha általhágjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségét, amelyet parancsolt nektek, és elmentek és szolgáltok idegen isteneknek, és meghajoltok azok előtt, akkor felgerjed ellenetek az Úrnak haragja, és hamar kivesztek e jó földről, amelyet ő adott nektek.