Józsué utolsó országgyűlése

1. Józsué pedig összegyűjté Izraelnek minden nemzetségét Sikembe, és előhívá Izraelnek véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és odaállának az Úr elébe,
2. És monda Józsué az egész népnek: Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene: A folyóvízen túl lakoztak régenten a ti atyáitok: Tháré, Ábrahámnak atyja és Nákhórnak atyja, és idegen isteneknek szolgáltak vala.
3. De áthozám a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordozám őt az egész Kánaán földjén, és megsokasítám az ő magvát, és adám neki Izsákot.
4. Izsáknak pedig adám Jákóbot és Ézsaút. És Ézsaúnak a Szeir hegyét adám birtokul, Jákób pedig és az ő fiai alámenének Egyiptomba.
5. Majd elküldém Mózest és Áront, és megverém Egyiptomot úgy, ahogy cselekedtem vala közöttük, azután pedig kihoztalak vala titeket.
6. És kihoztam a ti atyáitokat Egyiptomból, és jutátok a tengerhez, és űzék az egyiptomiak a ti atyáitokat szekerekkel és lovasokkal a Vörös-tengerig.
7. Akkor az Úrhoz kiáltának, és homályt vete tiközétek és az egyiptomiak közé, és rájuk vivé a tengert, és elborítá őket. Szemeitek is látták azt, amit cselekedtem vala az egyiptomiakkal; ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztában.
8. Majd elhozálak titeket az emoreusok földjére, akik túl laktak a Jordánon, és hadakozának ellenetek, de kezetekbe adám őket, és bírátok az ő földjüket, őket pedig eltörlém a ti orcátok elől.
9. Majd felkele Bálák, a Cippor fia, Moábnak királya, és hadakozék Izraellel, és elkülde és hívatá Bálámot, a Beór fiát, hogy átkozzon meg titeket.
10. De nem akarám meghallgatni Bálámot, ezért áldva áldott vala titeket, és megszabadítálak titeket az ő kezéből.
11. Majd általjövétek a Jordánon, és jutátok Jerikóba, és hadakozának veletek Jerikónak urai: az emoreus, perizeus, kananeus, kitteus, girgazeus, kivveus és jebuzeus, de kezetekbe adám őket,
12. Mert elbocsátám előttetek a darazsakat, és űzék azokat előletek: az emoreusok két királyát, de nem a te fegyvered által, de nem a te kézíved által!
13. És adék nektek földet, amelyben nem munkálkodtál, és városokat, amelyeket nem építettetek vala, mégis bennük laktok; szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, de esztek [azokról].
14. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletességgel és hűséggel; és hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban; szolgáljatok az Úrnak!
15. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok: akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvízen, akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok; én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk!
16. A nép pedig felele, és monda: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen isteneknek!
17. Sőt, inkább az Úr, a mi Istenünk az, aki felhozott minket és atyáinkat Egyiptom földjéből, a szolgák házából, és aki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden utunkban, amelyen jártunk, és mindama népek között, amelyek között általjöttünk.
18. És kiűzött az Úr minden népet, az emoreust is, e földnek lakóját, a mi orcánk elől: Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk!
19. Józsué pedig monda a népnek: Nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő; nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket.
20. Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek, akkor elfordul és rosszal illet benneteket, és megemészt titeket, minekutána jól cselekedett veletek.
21. Akkor monda a nép Józsuénak: Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk!
22. Józsué pedig monda a népnek: Bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy neki szolgáljatok. És mondának: Bizonyságok!
23. Most azért hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok szíveteket az Úrhoz, Izraelnek Istenéhez!
24. És monda a nép Józsuénak: Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk!
25. Szerze azért Józsué szövetséget a néppel e napon, és ada eleibe rendelést és végzést Sikemben.
26. És beírá Józsué e dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, és odahelyezteté azt a cserfa alá, amely vala az Úrnak szent házában.
27. És monda Józsué az egész népnek: Íme, ez a kő lesz ellenünk bizonyságul, mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, amelyet szólott vala nekünk; és lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti Istenetek ellen.
28. És elbocsátá Józsué a népet, kit-kit a maga örökségébe.

Józsué és Eleázár halála. József csontjainak eltemetése

29. És lőn e dolgok után, hogy meghala Józsué, a Nún fia, az Úrnak szolgája, száztíz esztendős korában,
30. És eltemeték őt az ő örökségének határában Timnat-Szeráhban, amely az Efraim hegyén van, a Gaas-hegytől észak felé.
31. Izrael pedig az Urat szolgálta vala Józsuénak minden idejében, és a véneknek is minden idejükben, akik hosszú ideig éltek Józsué után, és akik tudják vala minden cselekedetét az Úrnak, amelyet cselekedett vala Izraellel.
32. A József csontjait pedig, amelyeket felhoztak vala Izrael fiai Egyiptomból, eltemették Sikemben, a mezőnek abban a részében, amelyet szerzett vala Jákób Hámornak, a Sikem atyjának fiaitól száz pénzén; és lőnek a József fiainak örökségévé.
33. Meghala Eleázár is, Áronnak fia, és eltemeték őt Gibeathban, az ő fiának, Fineásnak [városában], amely neki adatott az Efraim hegyén.