Izráel száraz lábbal megy át a Jordánon

1. Felkele azért Józsué jó reggel, és elindulának Sittimből, és eljutának a Jordánhoz, ő és Izrael fiai mindnyájan, és meghálának ott, mielőtt általmentek volna.
2. Lőn pedig három nap múlva, hogy általmenének a vezérek a táboron,
3. És parancsolának a népnek, mondván: Mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládáját és a Lévi [nemzetségéből való] papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről, és menjetek utána.
4. Csakhogy legyen köztetek és aközött mintegy kétezer singnyi távolság! Közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ezelőtt.
5. Józsué pedig monda a népnek: Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek!
6. A papoknak is szóla Józsué, mondván: Vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt! Felvevék azért a frigyládát, és mennek vala a nép előtt.
7. Az Úr pedig monda Józsuénak: E napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, teveled is veled leszek.
8. Te azért parancsolj a papoknak, akik a frigyládát hordozzák, mondván: Mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban.
9. Ekkor monda Józsué Izrael fiainak: Járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak, a ti Isteneteknek szavait!
10. És monda Józsué: Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül elűzi előletek a kananeust, a kitteust, a kivveust, a perizeust, a girgazeust, az emoreust és a jebuzeust.
11. Íme, az egész föld Urának frigyládája előttetek megy át a Jordánon!
12. Most azért válasszatok magatoknak tizenkét férfiút Izrael nemzetségeiből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből!
13. És mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai, akik az Úrnak, az egész föld Urának ládáját hordozzák, a Jordán vize kettészakad, és a felülről aláfolyó víz megáll egy rakásban.
14. És lőn, hogy amint megindula a nép az ő sátraiból, hogy általmenjen a Jordánon, és a papok, a frigyládának hordozói, a nép előtt,
15. És amint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe (a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve vala minden ő partja felett):
16. Megálla a víz, amely felülről foly vala alá, és álla egy rakásban, nagy messzire Ádám városánál, amely Carthan mellett vala, a puszta tengere, a Sóstenger felé aláfolyó [víz] pedig egészen elfuta, és általméne a nép Jerikó előtt.
17. A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon megy vala át mindaddig, míg az egész nép teljesen általméne a Jordánon.