Jerikót beveszik és lerombolják

1. Jerikó pedig be- és elzárkózott vala az Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki.
2. És monda az Úr Józsuénak: Lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel [együtt].
3. Azért járjátok körül a várost mind, ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost. Így cselekedjél hat napon át.
4. És hét pap hordozzon hét kosszarvból való kürtöt a láda előtt. A hetedik napon azonban hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel.
5. És ha majd belefúnak a kosszarvba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, ki-ki az előtte való helyen.
6. Előhívá azért Józsué, a Nún fia a papokat, és monda nekik: Vegyétek fel a frigyládát, hét pap pedig vigyen hét kosszarvból való kürtöt az Úr ládája előtt.
7. A népnek pedig monda: Menjetek el, és kerüljétek meg a várost, a fegyveresek pedig menjenek az Úr ládája előtt.
8. És úgy lőn, amint mondotta vala Józsué a népnek. A hét pap ugyanis, akik a kosszarvból való hét kürtöt vivék, az Úr előtt megy vala, és kürtölt vala a kürtökkel, az Úrnak frigyládája pedig utánuk megy vala.
9. A fegyveresek pedig előttük mennek vala a kürtölő papoknak, és a köznép követi vala a ládát, menvén és kürtölvén kürtökkel.
10. A népnek pedig parancsolt vala Józsué, mondván: Ne kiáltsatok, hangotokat se hallassátok, és szó se jöjjön ki szátokból addig a napig, amíg azt mondom nektek: Kiáltsatok! És akkor kiáltsatok!
11. Körüljárák azért az Úrnak ládájával a várost, egyszer megkerülvén; azután visszatérének a táborba, és az éjszakát a táborban tölték.
12. Józsué pedig felkele jó reggel, és felvevék a papok az Úrnak ládáját.
13. És a hét pap, akik a kosszarvból való hét kürtöt vivék, az Úr ládája előtt megy vala folyton, és kürtöl vala a kürtökkel, a fegyveresek pedig előttük mennek vala, és a köznép követi az Úrnak ládáját, menvén és kürtökkel kürtölvén.
14. A második napon is egyszer kerülék meg a várost, azután visszatérének a táborba. Így cselekedének hat napon át.
15. És lőn a hetedik napon, hogy felkelének, mihelyt a hajnal feljöve, és megkerülék a várost a szokott módon hétszer. Csak ezen a napon kerülék meg a várost hétszer.
16. És lőn, hogy a hetedik forduláskor kürtölnek vala a papok a kürtökkel, Józsué pedig monda a népnek: Kiáltsatok, mert nektek adta az Úr a várost!
17. És legyen a város maga és minden, ami benne van, teljesen az Úrnak szentelve, csak a parázna Ráháb maradjon életben, ő és mindazok, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket küldöttünk volt.
18. Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen [Istennek] szentelt dolgoktól, hogy miután [neki] szentelitek, el ne vegyetek a teljesen [neki] szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt.
19. Hanem mivel minden ezüst- és arany-, meg réz- és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.
20. Kiálta azért a nép, mihelyt kürtölének a kürtökkel. Lőn ugyanis, amint meg-hallá a nép a kürtnek szavát, kiálta a nép nagy kiáltással, és leszakada a kőfal magától, és felméne a nép a városba, ki-ki az előtte való helyen, és bevevék a várost.
21. És teljesen kipusztítának mindent, ami csak vala a városban, a férfitól az asszonyig, a gyermektől az öregig, sőt az ökörig, juhig és a szamárig, fegyver élével.

Ráhábot és háznépét megkimélik

22. A két férfiúnak pedig, akik megkémlelték vala a földet, monda Józsué: Menjetek be a parázna asszonynak házába, és hozzátok ki onnét az asszonyt és mindazt, amije van, amiképpen megesküdtetek neki!
23. Bemenének azért a kémlő ifjak, és kihozák Ráhábot, és az ő atyját, anyját és az ő atyjafiait, és mindazt, amije vala, és minden cselédjét is kihozák, és helyezék őket Izrael táborán kívül.
24. A várost pedig megégeték tűzzel, és mindazt, ami benne vala. Csakis az ezüstöt és aranyat, és a réz- és vasedényeket rakták az Úr házának kincsei közé.
25. A parázna Ráhábot pedig, és az ő atyjának háznépét, és mindenét, amije vala, élni hagyta vala Józsué, és ott lakik az Izrael között mind e mai napig, mert elrejtette vala a követeket, akiket küldött volt Józsué, hogy kikémleljék Jerikót.
26. És átkot szóla Józsué azon a napon, mondván: Átkozott legyen az Úr előtt az a férfiú, aki felkél, hogy megépítse e várost, Jerikót! Az ő elsőszülöttjére rakja le annak alapját, s legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit!
27. És vala az Úr Józsuéval, és lőn híre az egész földön.