Ákán az Úrnak szentelt zsákmány meglopásával bajt hoz a népre, ezért megkövezik

1. De az Izrael fiai hűtlenül bántak vala a teljesen [Istennek] szentelt dolgokkal, mert elvőn a teljesen [Istennek] szentelt dolgokból Ákán, Kárminak fia (ki a Zabdi fia, ki a Zéra fia a Júda nemzetségéből). Felgerjede azért az Úrnak haragja Izrael fiai ellen.
2. Külde ugyanis Józsué férfiakat Jerikóból Aiba, amely Betaven mellett van, Bételtől napkelet felé, és szóla nekik, mondván: Menjetek fel, és kémleljétek ki azt a földet. És felmenének a férfiak, és kikémlelék Ait.
3. Majd visszatérének Józsuéhoz, és mondának neki: Ne menjen fel az egész nép; mintegy kétezer férfi, vagy mintegy háromezer férfi menjen fel, és megverik Ait! Ne fáraszd oda az egész népet, hiszen kevesen vannak azok!
4. Felméne azért oda a népből mintegy háromezer férfi, de elfutának Ai férfiai elől.
5. És megölének közülük Ai férfiai mintegy harminchat férfit, és üldözék őket a kaputól kezdve egész Sébarimig, és levágták őket a lejtőn. Azért megolvada a népnek szíve, és lőn olyanná, mint a víz.
6. Józsué pedig megszaggatá az ő ruháit, és földre borula arccal az Úrnak ládája előtt mind estvéig, ő és Izrael vénei, és port hintének a fejükre.
7. És monda Józsué: Ah, Uram, Istenem! Miért is hozád által ezt a népet a Jordánon, hogyha az emoreus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen? Vajha úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna túl a Jordánon!
8. Oh, Uram! Mit mondjak, miután meghátrált Izrael az ő ellenségei előtt?!
9. Ha meghallják a kananeusok és e földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiirtják nevünket e földről: mit cselekszel majd a te nagy nevedért?
10. És monda az Úr Józsuénak: Kelj fel! Miért is borulsz te arcra?
11. Vétkezett Izrael, és általhágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nekik, mert elvettek a teljesen [nekem] szentelt dolgokból is, és loptak is, és hazudtak is, és edényeik közé is dugdostak.
12. Ezért nem bírtak megállni Izrael fiai az ő ellenségeik előtt, hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a [nekem] szentelt dolgot.
13. Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és mondjad: Tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondá az Úr, Izraelnek Istene: [Istennek] szentelt dolog van közötted, Izrael! Nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek az [Istennek] szentelt dolgot.
14. Azért jöjjetek elő reggel nemzetségeitek szerint; a nemzetség pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő családonként; a család pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő házanként; a ház pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő férfianként!
15. És lészen, hogy aki az [Istennek] szentelt dologban bűnösnek találtatik, tűzzel égettessék meg, ő és mindene, amije van, mivelhogy megszegte az Úrnak szövetségét, és mivel alávaló dolgot cselekedett Izraelben!
16. Felkele azért Józsué, és jó reggel előállítá Izraelt az ő nemzetségei szerint, és bűnösnek jelenteték a Júda nemzetsége.
17. Ekkor előállítá a Júda családjait, és bűnösnek jelenteték a Zéra családja. Azután előállítá a Zéra családját férfianként, és bűnösnek jelenteték a Zabdi [háza].
18. És előállítá az ő házát férfianként, és bűnösnek találtaték Ákán, Kárminak fia, aki Zabdi fia, aki a Júda nemzetségéből való Zérának fia.
19. Monda azért Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsőséget, kérlek, az Úrnak, Izrael Istenének, és tégy neki vallást, és add tudtomra, kérlek, nekem, mit cselekedtél, és el ne titkoljad tőlem!
20. Ákán pedig felele Józsuénak, és monda: Bizony, én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Istene ellen, és ezt s ezt cselekedtem.
21. Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, kétszáz siklus ezüstöt és egy aranyvesszőt, amelynek súlya ötven siklus vala, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és íme, elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van.
22. Ekkor követeket külde Józsué, s ezek a sátorba futának, és íme, elrejtve vala az az ő sátorában, és az ezüst is alatta vala.
23. Kivivék azért azokat a sátor közepéből, és vivék Józsuéhoz és Izraelnek minden fiához, és lerakák azokat az Úr előtt.
24. Józsué pedig fogá Ákánt, a Zéra fiát, az ezüstöt, a köntöst és az aranyvesszőt, az ő fiait és leányait, az ő ökreit, szamarait és juhait, sátorát, és mindent, amije vala, és vele lévén az egész Izrael is, vivék azokat Akor völgyébe.
25. És monda Józsué: Miért rontottál meg minket? Rontson meg téged e napon az Úr! És elborítá őt egész Izrael kövekkel, és megégeték őket tűzzel, miután megkövezték vala őket.
26. És nagy kőhalmot rakának föléje; [megvan] mind e napig. És megszűnék az Úr haragjának gerjedezése. Ezért nevezik ezt a helyet Akor völgyének mind e napig.