A gibeoniták beszinlik a frigybe magukat és örök szolgaságra vettetnek

1. Lőn pedig, hogy mikor [ezt] meghallották mindama királyok, akik a Jordánon túl a hegyeken és síkon, és a nagy tengernek egész partja mentén valának a Libanon ellenében: a kitteus, az emoreus, a kananeus, a perizeus, a kivveus és a jebuzeus,
2. Egybegyülekezének, hogy megvívjanak Józsuéval és Izraellel egy akarattal.
3. De meghallák Gibeon lakosai is, amit Józsué Jerikóval és Aival cselekedett vala.
4. És ők is ravaszul cselekedének. Elmenének ugyanis, és követekül adák ki magukat. Szerzének azért szamaraikra ócska zsákokat és ócska, megrepedezett és összekötözött borostömlőket;
5. És ócska, megfoltozott sarukat lábaikra, és ócska ruhákat magukra; az útravaló kenyerük is mind száraz és penészes vala.
6. Így menének el Józsuéhoz a táborba Gilgálba, és mondának neki és Izrael férfiainak: Messze földről jöttünk, most azért kössetek frigyet mivelünk.
7. Izrael férfiai pedig mondának a khivveusnak: Hátha közöttem lakol te, hogyan kössek azért frigyet teveled?
8. Azok pedig mondának Józsuénak: Szolgáid vagyunk mi! És monda nekik Józsué: Kik vagytok, és honnan jöttetek?
9. És mondának neki: Igen messze földről jöttek a te szolgáid az Úrnak, a te Istenednek nevéért, mert hallottuk az ő hírét és mindazt, amit Egyiptomban cselekedett.
10. Mindazt is, amit cselekedett az emoreusok két királyával, akik valának túl a Jordánon, Szíhonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával, aki Astarótban vala.
11. Ezért szólának nekünk a mi véneink és földünk lakosai is mind, mondván: Szerezzetek magatoknak eledelt az útra, és menjetek eléjük, és mondjátok nekik: Szolgáitok vagyunk mi, most azért kössetek frigyet mivelünk!
12. Ez a mi kenyerünk meleg volt, amikor eleségül elhoztuk a mi házainkból elindulván, hogy hozzátok jöjjünk; most íme, száraz és penészes lett.
13. Ezek a borostömlők is, amelyeket új korukban töltöttünk vala meg, íme, de megszakadoztak; e mi ruháink és saruink pedig megavultak az útnak igen hosszú volta miatt.
14. És vőnek a férfiak azoknak eledeléből, az Úr tanácsát pedig nem kérték vala.
15. És békességesen bánt velük Józsué, és frigyet köte velük, hogy életben hagyja őket, a gyülekezet fejedelmei pedig megesküdének nekik.
16. De harmadnap múlva azután, hogy frigyet kötöttek vala velük, meghallják, hogy közelvalók azok hozzájuk, sőt közöttük lakoznak azok.
17. Elindulának azért Izrael fiai, és elju-tának azoknak városaihoz harmadnapon. Városaik pedig valának: Gibeon, Kefira, Beéróth és Kirját-Jeárim.
18. De nem bánták őket Izrael fiai, mivelhogy megesküdtek vala nekik a gyülekezet főemberei az Úrra, Izrael Istenére, és zúgolódék az egész gyülekezet a főemberek ellen.
19. Mondának azért mind a főemberek az egész gyülekezetnek: Mi megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael Istenére, most hát nem bánthatjuk őket.
20. Ezt cselekedjük velük, hogy életben hagyjuk őket, és így nem lesz harag ellenünk az esküvésért, amellyel megesküdtünk nekik.
21. Mondának azért a főemberek nekik: Ám éljenek! És lőnek favágóivá és vízhordozóivá az egész gyülekezetnek, amint szólottak vala nekik a főemberek.
22. Hívatá ugyanis őket Józsué, és szóla nekik, mondván: Miért csaltatok meg minket, ezt mondván: Igen messziről valók vagyunk mi tőletek, holott ti közöttünk laktok?
23. Most azért átkozottak legyetek, és ne fogyjon ki közületek a szolga, a favágó és vízhordó az én Istenemnek házába!
24. Azok pedig felelének Józsuénak, és mondának: Mivelhogy nyilván tudtukra esett a te szolgáidnak az, amit az Úr, a ti Istenetek parancsolt vala Mózesnek, az ő szolgájának, hogy nektek adja ezt az egész földet, és hogy kiirtja előletek a földnek minden lakosát: igen féltettük tőletek a mi életünket, ezért cselekedtük ezt a dolgot.
25. És most íme, a te kezedben vagyunk, amint cselekedni jónak és igaznak tetszik előtted, úgy cselekedjél mivelünk!
26. És úgy cselekedék velük, és kiszabadítá őket Izrael fiainak kezéből, és nem ölék meg őket.
27. És tevé őket Józsué azon a napon favágókká és vízhordókká a gyülekezethez és az Úr oltárához mind e napig, azon a helyen, amelyet választánd.