Sámsonnak angyal által megjelentett születése

1. Az Izrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a filiszteusoknak kezébe adá negyven esztendeig.
2. És élt [ebben az időben] egy férfiú Córából, a Dán nemzetségéből való, név szerint Manoah, kinek felesége magtalan volt, és nem szült.
3. És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és monda neki: Íme, most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszel, és fiat szülsz.
4. Azért most megóvjad magad, és ne igyál se bort, se [más] részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant,
5. Mert íme, terhes leszel, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz [az] a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi [majd] megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből.
6. És elment az asszony, és elbeszélte [ezt] férjének, mondván: Istennek egy embere jöve hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának tekintete, igen rettenetes, úgyhogy meg [sem mertem] kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondotta meg nekem a nevét.
7. És monda nekem: Íme, terhes leszel, és fiat fogsz szülni, azért most se bort, se [más] részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalant ne egyél, mert Istennek szentelt lesz [az] a gyermek, anyja méhétől fogva halála napjáig.
8. Manoah pedig az Úrhoz könyörgött, és monda: Kérlek, Uram! Az Istennek amaz embere, akit küldöttél volt, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel!
9. És meghallgatá az Isten Manoah kérését, mert az Istennek angyala megint eljött az asszonyhoz, mikor az a mezőn ült, és az ő férje, Manoah nem volt vele.
10. Akkor az asszony elsietett, és elfutott, és elbeszélé férjének, és monda neki: Íme, megjelent nekem az a férfiú, aki a múltkor hozzám jött.
11. És felkelt, és elment Manoah az ő felesége után, és mikor odaért [ahhoz] a férfiúhoz, monda neki: Te vagy-e az a férfiú, aki ez asszonnyal beszéltél? És monda: Én vagyok.
12. És monda Manoah: Ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?
13. Az Úrnak angyala pedig monda Manoahnak: Mindentől, amit [csak] mondottam az asszonynak, őrizkedjék!
14. Mindabból, ami csak a bor[termő] szőlőből származik, ne egyék, és bort és [más] részegítő italt ne igyék, és semmi tisztátalant ne egyék! Mindazt, amit parancsoltam neki, tartsa meg!
15. És monda Manoah az Úr angyalának: Kérlek, hadd tartóztassunk meg téged, hogy készítsünk neked egy kecskegödölyét.
16. De az Úrnak angyala így szólt Manoahhoz: Ha megmarasztasz [is,] nem eszem kenyeredből, és ha áldozatot készítesz, az Úrnak áldozd azt! Mert Manoah nem tudta, hogy az Úrnak angyala vala.
17. És monda Manoah az Úr angyalának: Kicsoda a te neved, hogy ha [majd] beteljesedik a te beszéded, tisztességgel illethessünk téged?
18. És monda neki az Úrnak angyala: Miért kérdezősködöl nevem után, amely olyan csodálatos?
19. Mikor aztán Manoah a kecskegödölyét és ételáldozatot vette, és megáldozá azt egy sziklán az Úrnak, csodadolgot cselekedék Manoahnak és feleségének szeme láttára:
20. Tudniillik, mikor a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az oltár lángjában felszállott az Úrnak angyala. Mikor pedig ezt meglátták Manoah és az ő felesége, arccal a földre borultak.
21. És többé nem jelent meg az Úrnak angyala Manoahnak és feleségének. Ekkor tudta meg Manoah, hogy az Úrnak angyala volt az.
22. És monda Manoah az ő feleségének: Meghalván meghalunk, mert az Istent láttuk.
23. Akkor monda neki az ő felesége: Ha meg akart volna ölni az Úr minket, nem fogadta volna el kezünkből az egészen égő áldozatot és az ételáldozatot, és nem mutatta volna nekünk mindezeket, sem pedig nem hallatott volna velünk ilyeneket.
24. És szült az asszony fiat, és nevezé annak nevét Sámsonnak, és felnevekedék a gyermek, és megáldá őt az Úr.
25. És kezdé az Úrnak lelke őt indítani a Dán táborában, Córa és Estháol között.