A puszta és megalázott Jeruzsálem kesereg és segítségért esedezik

1. Jaj, de árván ül a nagy népű város! Olyanná lőn, mint az özvegyasszony! Nagy volt a nemzetek között, a tartományok közt fejedelemasszony: robotossá lőn!
2. Sírván sír éjjelente, s könny [borítja] az orcáját! Senki sincs, ki vigasztalná azok közül, kik szerették, mind megcsalták barátai, ellenségeivé lőnek.
3. Számkivetésbe méne Júda a nyomorúság és a szolgálat sokasága miatt! Ott ül ő a pogányok közt, nem talál nyugodalmat; valamennyi üldözője utolérte a szorultságában.
4. Sionnak utai gyászolnak; nincsen, aki ünnepnapra járjon; kapuja mind elpusztult, papjai sóhajtoznak, szüzei nyögnek, csak keserűsége van neki.
5. Elnyomói főkké lettek, ellenségei boldogok! Bizony, az Úr verte meg őt az ő sok bűne miatt; gyermekei rabságra mentek az elnyomó előtt.
6. És elhagyta Sion leányát minden ő ékessége; fejedelmei olyanok lettek, mint a szarvasok, amelyek nem találnak eledelt, és erőtelenül futnak az üldöző előtt.
7. Emlékezik Jeruzsálem az ő nyomorúságának és eltiportatásának napjain minden ő gyönyörűségéről, amelyek voltak eleitől fogva, mert az ő népe ellenség kezébe esett, és nem volt segítsége. Látták őt az ellenségek, nevettek megsemmisülésén.
8. Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, azért lett csúfsággá, minden tisztelője megvetette, mert látták az ő mezítelenségét, ő maga pedig sóhajtoz és elfordul.
9. Szennye a ruhája szélén; nem gondolt a jövőjére; csodálatosan alásüllyedt, nincs vigasztalója. Lásd meg, Uram, az én nyomorúságomat, mert ellenség vett erőt [rajtam]!
10. Szorongató nyújtja kezét minden kincse után, sőt látta, hogy pogányok mentek be az ő szent helyébe, akikről azt parancsoltad, hogy be ne menjenek a te községedbe.
11. Egész népe sóhajtoz, futkosnak a kenyér után, odaadják drágaságaikat az ételért, hogy megéledjenek. Lásd meg, Uram, és tekintsd meg, mily utálatossá lettem!
12. Mindnyájatokat kérlek, ti járókelők, tekintsétek meg és lássátok meg, ha van-e oly bánat, mint az én bánatom, amely engem ért, amellyel engem sújtott az Úr az ő búsult haragjának napján!
13. A magasságból tüzet bocsátott csontjaimba, és az hatalmaskodik bennük; hálót vetett lábaimnak, hátra vetett, pusztává tett engem, egész napon beteg [vagyok].
14. Saját kezével rótta össze az én vétkeim igáját, ráfonódtak nyakamra, megrendítette erőmet, odaadott engem az Úr azok kezébe, akik előtt meg nem állhatok.
15. Rakásra hányta az Úr minden vitézemet énbennem; gyűlést hívott össze ellenem, hogy összetörje ifjaimat; sajtóba taposta az Úr Júda szűz leányát.
16. Ezekért sírok én; szememből, szememből víz folyik alá, mert messze távozott tőlem a vigasztaló, aki megélesszen engem, fiaim elvesztek, mert győzött az ellenség.
17. Terjesztgeti kezeit Sion: nincs vigasztalója; szorongatókat rendelt az Úr Jákób ellen körös-körül; Jeruzsálem csúfsággá lett közöttük.
18. Igaz ő, az Úr, mert az ő szava ellen rugódoztam! Halljátok meg, kérlek, mind ti népek, és lássátok meg az én bánatomat: szüzeim és ifjaim fogságba menének!
19. Kiáltottam azoknak, akik szerettek engem, de ők megcsaltak engem; papjaim és véneim a városban múltak ki, amikor étel után futkostak, hogy megéledjenek.
20. Lásd meg, Uram, hogy szorongattatom, belső részeim megháborodtak; elfordult bennem az én szívem, mert bizony pártot ütöttem; kinn fegyver pusztít, benn [minden] olyan, mint a halál!
21. Hallották, hogy sóhajtozom, és nincs vigasztalóm; minden ellenségem hallotta veszedelmemet, örültek, hogy te [ezt] cselekedted. Hozd el a napot, amelyet hirdettél, hogy olyanok legyenek, mint én!
22. Jusson elődbe minden gonoszságuk, és úgy bánj velük, amiképpen énvelem bántál az én minden bűnömért, mert sok az én sóhajtozásom, és beteg a szívem.